Đêm văn nghệ ‘Đáp Nghĩa Ân Tình’ tại chùa Phật Quang Tháng 3/2011


Click on the image to download the full-size

Pages: 1 2 3

Comments are closed.