Khối thiên thạch tiến gần Trái Đất


Lao nhanh vể phỉa Trải ?ất, khối thiên thảch cỏ bề ngang tơi 50 mẻt với sức mảnh cỏ thể xỏa sổ mổt thảnh phổ cở như London. Nhưng cảc nhả thiên văn hỏc nỏi chuyển nỏ lao xuổng Trải ?ẩt chẳc chẳn sẻ không xảy ra trong ngảy hôm nay.

Mở bằng chương trình nghe nhìn khác

Khổi thiên thảch di chuyển trong cảc vủng cỏ vể tinh của con ngưởi bay quanh quỷ ?ảo vả sẻ tởi gẩn Trải ?ẩt nhẩt vảo lủc 19:25 giơ? GMT 15/2.

Nhửng ngưởi yêu mển thiên văn hỏc cỏ thể dủng kỉnh viển vỏng theo dỏi ?ưởng ?i của khổi thiên thảch tử mổt sổ nơi ở châu Âu, châu Phi vả châu Ả.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/02/130215_asteroid_closest.shtml

Comments are closed.