Mông Sơn Thí Thực: Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu


Mông Sơn Thí Thực: Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây:

Thầy Thích Nhật Từ

http://www.youtube.com

Comments are closed.