Hình Ảnh Lễ Vía Quan Âm tại Chùa Hoa Nghiêm vào ngày 30-03-2013


Xin vào link từ những hình ảnh dưới đây để xem hình (Click on the image to download the full-size) quý Phật Tử dự buổi lễ vía Quan Âm 19 tháng hai năn Quý Tỵ tại chùa Hoa Nghiêm:

Pages: 1 2 3 4

Comments are closed.