Lễ Đại Tường Đức Tông Trưởng Phước Huệ Sơn Môn Học Phái


Lễ Đại Tưởng Đức Tông Trưởng Phước Huệ Sơn Môn Học Phái HT Phước hạ Huệ tại Tổ Đình Phước Huệ ngày 4/1/2014.

Pages: 1 2

Comments are closed.