Đông Phương Thánh Chúng Thất Phật Dược Sư


Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật, là giáo chủ Đông phương Thế Giới Lưu Ly, cũng giống như cõi Tịnh Độ thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Danh xưng bảy Đức Phật Dược Sư do ngài Nghĩa Tịnh dịch ra từ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức. Sau khi Tạng Mật được truyền thừa rộng rãi, đa phần người tu Mật thừa thường trì tụng bản kinh này.

Các bản dịch Kinh Dược Sư ở Trung Quốc có khoảng 5 loại, hiện tại bản dịch Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh của ngài Huyền Trang là bản dịch được lưu hành rộng rãi. Trong 5 bản dịch thì chỉ có bản dịch của Ngài Nghĩa Tịnh là dịch ra toàn bộ 7 Đức Phật Dược Sư, vì các bản dịch khác không có, do đó từ xưa đã có nhiều sự bàn luận, cho là bảy Đức Phật Dược Sư là khác nhau, hoặc có tên khác, hoặc do phân thân.

Theo “Dược Sư Thất Phật Bổn Nguyện Công Đức Kinh” và “Tu Dược Sư Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp”, trong đó đều được ghi chép rõ danh hiệu các Đức Phật là:

1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai, thân màu vàng, tay phải kết Thí Vô Úy ấn, tay trái kết Chánh Định ấn.

2. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, thân màu vàng, tay phải kết Thí Nguyện ấn.

3. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, thân màu hoàng kim, hai tay kết Thuyết Pháp ấn.

4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, hai tay kết Đẳng Trì ấn.

5. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, thân màu đỏ nhạt, hai tay kết Thuyết Pháp ấn.

6. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, thân màu đỏ, tay phải kết Thí Nguyện ấn, tay trái Kết Chánh Định ấn.

7. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tay phải kết Thí Nguyện ấn cầm quả A Lỗ Lạt, tay trái kết Chánh Định ấn.

Nếu ai cung kính cúng dường 7 Đức Phật Dược Sư thì người ấy thường được các Đức Phật Dược Sư hộ trì, tiêu trừ nghiệp chướng, khỏi các tai nạn được trường thọ, sở cầu đều được như nguyện.

Bổn hạnh của Phật Dược Sư phát ra trong quá khứ khi hành Bồ tát đạo để nhiếp hóa hướng dẫn chúng sanh, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát là hai vị Bồ tát đứng hầu hai bên Phật Dược Sư, trợ giúp Đức Phật Dược Sư hoằng dương chánh pháp. Kinh Dược Sư thuyết rằng: Nhật Quang và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát là 2 bậc thượng thủ đứng đầu trong vô lượng vô số Bồ tát, lần lượt sẽ được bổ xứ làm Phật. Trong Tu Dược Sư Nghi Quỹ Bố Đàn Pháp chép rằng: tướng mạo của Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát thân màu đỏ, tay cầm Nhật luân và hoa Mạn châu đỏ. Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát, thân màu trắng, ngồi trên tòa Thiên Nga, tay cầm Nguyệt luân.

Mỗi Đức Phật đều trụ ở phương Đông cách thế giới Ta Bà từ bốn đến mười hằng hà sa thế giới. Dưới đây là bảy Tôn Tượng của bảy Đức Phật Dược Sư làm bằng chất liệu ngọc liuli kính giới thiệu đến quý độc giả.

 

Thích Minh Hoàng – chuaminhthanh.com

http://dieutuongam.com

Comments are closed.