Làng Mai – Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm (tiếng phạn)Thich Nhat Hanh

http://www.youtube.com

Comments are closed.