Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát


Tạ Hộ Pháp báo tin ngày kỷ niệm
Vía Phổ Hiền nhằm hai một tháng hai (21/2)
Pháp Hoa kinh ai tụng chớ quên Ngài
Sánh bước Văn Thù, TRI HÀNH giáo hoá

Được an trú mười Phổ Hiền đại nguyện
Hoa Nghiêm kinh trì chí hiểu sâu
Đường tu học chớ quản ngại bao lâu
Quyết thâm nhập ngộ , khai tri kiến

Vào cuộc sống bằng mắt, tim cao cả
Với Pháp lành Ngài xoa dịu khổ đau
Khi Vô minh Ngài hiện đến sờ đầu
Hạnh nguyện Ngài, nguồn an vui bất tuyệt

Nam mô Thập Quãng Đại nguyện Vương Bồ Tát

Huệ Hương

Comments are closed.