Hình Ảnh Chư Tăng Ni – Phật Tử Trong Khóa Tu An Cư Kiết Hạ 2017


Dưới đây là một số hình ảnh chư Tăng Ni và Phật tử trong Khóa Tu An Cư Kiết Hạ 2017 tổ chức tại Chùa Hoa Nghiêm. Xin nhấn vào hình để xem cỡ lớn hơn.


Pages: 1 2

Comments are closed.