Phải Không Em…..?


Kiên nhẫn, Khiêm cung… pháp môn vi diệu
Để luyện rèn nhân cách… khá vẹn minh

Để vượt qua bao đau khổ bất bình
Và thời gian chuyển giải giùm tất cả

Có phải nhiều việc tưởng như… bất khả
Khó phát huy năng lực làm hành trang
Đâu biết nghiệp duyên nhân quả buộc ràng
Vẫn thành đạt với… bàn tay Tạo Hoá !

Hãy tin rằng:
Mọi tính toán đảo điên cần hủy, xoá
Mặc cho người khôn, dại… phải không em ?
Nhẫn, Tín, Chân thành đối đãi chờ xem
Việc phải đến… đúng thời rồi sẽ đến !!!

Huệ Hương


Đúng thời rồi, sẽ đến… em nên hiểu
Lẽ tự nhiên, qua đêm tới bình minh
Vì mọi việc… phải theo đúng quy trình
Chẳng thể khác, đổi thay gì được cả

Học nhẫn, nhục, huân tu mình trước đã
Xem rủi ro tựa như những nấc thang
Dưỡng bồi thêm… tư lương gánh hành trang
Giúp gặt hái tương lai được… thành quả

Đừng nên trách lỗi người hay Tạo Hóa
Sao cuộc đời sóng gió chẳng ấm êm
Hãy tự mình thắp đuốc qua bóng đêm
Chân trời sáng… phía trước, chờ ta đến

Phải không em… lúc đó ̣đâu cần nến…

tp

Comments are closed.