Đi Tìm Ngọc Báu


Đêm thao thức mơ được ban điều ước,
“Sẽ trở thành đấng chí khí nam nhi”.
Tung hoành ngang dọc có thể đến đi.
Tầm Chân Sư… chỉ hướng đạo đúng thực !

Vẳng bên tai, lời vàng thiện tri thức …
Tịnh hoá tâm chưa … đòi hỏi tương thông
Quá trình bao lâu, công đức gieo trồng ?
Tâm mới là lời dạy cần khai thị …
Tỉnh thức ! Nhìn lại mình … xác minh vị trí,
Bậc thang nào, và đang đứng ở đâu …
Thôi vọng tưởng “Chớ tạo thêm một đầu”
Thì Nam hay Nữ, thấy ra Đạo học
Trong rừng hoang dại … ẩn viên báu Ngọc

Huệ Hương

Comments are closed.