Nắm Lá Trong TayChỉ nắm lá trong tay của Như Lai
Còn mê muội học hoài không thấu hết
Sợ chẳng kịp … ngày đêm không quản mệt
Mười mấy năm qua học được chữ KHAI …

Tuổi đã chớm thu nên lòng nghe tê tái …
Đường quá dài … tha thiết nhớ quê xa !
Dặn lòng … phút giây nào trú cõi Ta Bà ,
Là cơ hội … ” học tập nguồn Diệu Pháp “.

Mừng thay … nhiều Chân Sư dù an tịch Tháp.
Đã truyền trao Tuệ giác đến hậu sinh …
Mỗi chữ, mỗi câu luận giải vô minh
Khám phá được nghĩa từ … một chiếc lá.

Đức Từ Phụ … như mĩm cười hứa khả !!
Tâm linh dần mở rộng khắp trong, ngoài.
Ấm áp lạ thay … năng lượng có hoài
Tạ ơn Đời, Đạo niềm vui khôn tả ! !

Huệ Hương

Comments are closed.