Đạo Và Đời


Nếu chẳng có đời, đạo cũng không,
Nhờ đạo mà đời được suốt thong.
Đạo đời, đời đạo nương nhau sống,
Sống đạo, vui đời ta ngắm trông.
 
Đạo đời là một vốn không hai,
Ai hiểu đạo rồi thấy chẳng sai.
Cuộc thế vuông tròn cùng tốt xấu,
Là nơi từ đó đạo tâm khai.
 
Đạo tâm khai mở có gì đâu,
Bỏ hết những gì có bấy lâu.
Tiền tài, danh lợi cùng tình ái
Phải trái, hơn thua, chẳng tiếp thâu.
 
Làm sao tâm chẳng vướng điều chi,
Cái nghe, cái thấy đến rồi đi.
Mặc tình khách đến ta không giữ,
Cũng chẳng buồn vui, chẳng nhớ ghi.
 
Đối cảnh làm sao chẳng khởi tâm,
Trong lòng chuyện cũ chẳng dư âm.
Bặt đường so sánh và suy luận,
Sống vậy thường hằng trong chánh tâm.

Mật Nghiêm ĐẶNG NGUYÊN PHẢ

http://buddhahome.net/VanhocPG/

Comments are closed.