Suy Thịnh … Đến, Đi


Nhìn lại Đạo, Đời … đến đi SUY … THỊNH
Quy luật Vô Thường … hẳn chút lưu tâm ?
Thành, Trụ, Hoại, Diệt … dài trải ngàn năm
Ôn lịch sử … tìm điều hay thấu triệt …

Cơ hội nào giúp vẻ vang … oanh liệt
Phải chăng ?… Chân thành, Sáng suốt, Niềm tin.
Cảnh trần thuận nghịch tuỳ … Lý duyên sinh
Hạt giống Thiện ngàn xưa … nay trưởng dưỡng

Nhờ thiện hữu, cùng chung đường hướng thượng
Mưa Pháp làm đất ướt … nụ nhoẽn cười
Rồi hoa … quả … sẽ gặt hái tốt tươi
Vì có sẵn … tăng thượng duyên phát triển

Đời sống hằng ngày, thực hành thể nghiệm …
Cảm xúc vui buồn … phát khởi từ ta.
Nhìn thấu rõ ràng trong mỗi sát na
Chớ dùng trí năng … hãy dùng tuệ giác

Suy thịnh đến đi … chút gì man mác !
Suy thịnh đến đi … chớ thành nhút nhát …
Suy thịnh đến đi … tư duy khởi phát
Suy thịnh đến đi … tự tại … giải thoát

Huệ Hương

_______________________________

Suy thịnh đến đi nào do… ta định
Mà cả đời luôn tổn trí, hao tâm
Đành rằng muôn sự đều phải nhắc… cân
Nhưng thành bại ngoài tầm… khôn biết

Suy thịnh đến đi nào ai thấu… triệt
Sử lược ghi nhiều gương kể nhục, vinh
Dù danh nhân, dũng tướng vững niềm tin
Thời thế đổi, vận nước làm sao cưỡng

Suy thịnh đến đi nào mong, cầu… tưởng
Thuận nghịch duyên, nghiệp trả… kiếp người
Hiểu nhân quả thì hãy cố… mỉm cười
Rồi sẽ thấy dễ dàng qua trải nghiệm

Suy thịnh đến đi thấu càng… mầu nhiệm
Bài học Vô thường, cũng thế… chẳng xa
Qúa ngắn đời người hơi thở vào… ra
Loanh quanh vướng… chẳng thể nào giải thoát

Suy thịnh đến đi dẫu… nhiều mất mác
Thịnh, rồi Suy theo… trôi lăn nào khác
Đến phải đi ắt… hẳn nên tỉnh giác
Suy thịnh đến đi… chậm… vào mạt Pháp…

Đạo dễ tìm, tu nhanh… đừng nhút nhát…

tp

Comments are closed.