Nghênh Xuân Kỷ Hợi 2019


Truyền thống đẹp với ngàn năm văn hoá
Chiều ba mươi … thường ôn chuyện năm qua.
Đắng cay, thua buồn, mất mát … hiện ra
Đấy giá trị … quà tinh thần … PHẦN THƯỞNG

Giúp tìm thấy tiềm năng … được trưởng dưỡng
Tái tạo thêm bầu nhiệt huyết trào dâng
Nghĩ ” NHẬT NHẬT TÂN, HỰU NHẬT TÂN ” ***
Nghênh Xuân phải nhắc mình làm Tâm Niệm

Niềm hỷ lạc … tiếp nhận từ kinh nghiệm
Bất cứ việc nào … trách nhiệm chu toàn
Thọ ân … Pháp Phật … biết đủ bình an !
Kỷ nguyên mới … sẽ huy hoàng khai mở

Ngọn đèn trí tuệ … phá tan ngăn trở !!

***ngày ngày đều phải luôn đổi mới và tiếp
tục làm mới mãi

Huệ Hương

Comments are closed.