Cảm Ứng Của Bồ Tát Quán Thế Âm


Tôi chỉ là một Phật tử tại gia tầm thường, thật ra không dám luận bàn đến sự giác ngộ sâu xa của bất cứ Đại bồ Tát nào. Nhưng đối với Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi khi nguy khốn, danh hiệu của Ngài tự nhiên phát ra từ đáy lòng một cách thành khẩn và tha thiết như của một đứa con cần bàn tay che chở của mẹ hiền. Và lạ lùng thay, một sức mạnh tâm linh vô cùng mãnh liệt đã giải tỏa tất cả sự lo lắng, bất hạnh của tôi ngay trong giờ phút đó.

Từ khi học Đạo, sau khi đọc tụng 12 hạnh nguyện của Ngài, tôi nguyện với lòng làm sao ít nhất trong ba ngày vía hàng năm (19/2-19/6-19/9) tôi sẽ có được những lời xưng tán Ngài bằng văn vần hay văn xuôi qua những kinh nghiệm tôi đã trải nghiệm hoặc học hỏi từ sách báo, kinh nghiệm dân gian lưu truyền.

Kính lạy Đức Quan Âm
Hạnh nguyện diệu cao thâm
Nguyện tán dương trung thực
Người người khởi Bi tâm

Tôi còn nhớ lời bàn của Ngài Tâm Minh Lê Đình Thám trong Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM, phẩm Gạn hỏi đại chúng về Viên Thông khi kết luận về Viên thông nhĩ căn của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (trang 451-452) một đoạn như sau;

Nói tóm lại, Chư Phật, Bồ Tát và tất cả chúng sinh cùng một pháp giới tính, không có sai khác nhưng vì Chư Phật, Bồ Tát đã chứng ngộ được pháp giới tính nên diệu dụng tự tại còn chúng sinh vì chưa chứng ngộ nên bị ràng buộc trong bản nghiệp.

Vì thế, khi chúng sinh phát lòng tin chắc chắn hướng về chỗ giác ngộ của Chư Phật thì tạm thời sẽ không có cái gì làm hại được, đồng thời bất cứ cái gì cũng tuỳ tâm biến hiện cả. Hiểu được như thế thì mới rõ sự thật cảm ứng không ra ngoài pháp giới tính và mặc dù lòng từ bi của Chư Phật, Bồ Tát vô lượng vô biên nhưng nếu không có cảm thì cũng không có ứng được.

Lại nữa, Chư Phật Bồ Tát cứu giúp chúng sinh cốt để cho chóng giác ngộ pháp giới tính vì thế các Ngài không nhất thiết cứu giúp mọi người chỉ do làng thành kính mà cầu nguyện đủ mọi trường hợp (đôi khi từ lòng tham).

Và do đó chỉ khi nào có lợi cho tiền đồ tu chứng của chúng sinh thì Chư Phật Bồ Tát mới cứu giúp mà thôi, do đó không nên khi không được cứu giúp mà chúng sinh đâm ra nghi ngờ lòng từ bi cúa Chư Phật, Bồ Tát.

Lại nữa tôi cũng được biết rằng Lòng tin chính là sự thành khẩn trong Đạo Phật, là sức mạnh vô cùng mãnh liệt có khả năng giúp đỡ chúng sinh rất nhiều trong những giờ phút khó khăn.

Tôi lại học được ” Tin vào lời cầu nguyện là tin vào sức mạnh vô hình của Trời đất vũ trụ mà năng lục đó chứa trong suối nguồn vũ trụ và con người khi sinh ra đã có khuynh hướng nối kết rồi.

Cầu nguyện là gởi năng lực nhỏ bé yếu ớt của cá nhân mình vào năng lực suối nguồn vũ trụ vô biên đó khi lâm ngu. Khi ta dốc tâm nguyện cầu là ta đang mở rông cửa để lấy lại năng lực đó và sự thành tâm cầu nguyện cũng được ví như một phương thức giải mả để năng lực vũ trụ bắt gặp cử ngỏ của cá nhân mà hút vào … và được biểu tượng dưới vô số hình thức“.

Ngài đứng đó … trên tay nguồn cảm lộ
Nước thanh lương rửa sạch những oan khiên.
Bao kiếp luân hồi vướng mắc nghiệp duyên,
Được hoá giải do … lắng nghe Bi mẫn !!!

Tâm Ngài thông suốt với lòng thành khẩn?
Khơi dậy trong con sức mạnh tâm linh,
Đang che mờ bởi màng lưới vô minh.
Phủ phục dưới chân Ngài, niệm danh xưng Bồ Tát …..

Còn nhớ trong nhiều kinh sách đã dạy, bất cứ một vị Phật nào cũng đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng Phước Đức và đầy đủ mười danh hiệu Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng Sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân Sư, Phật, Thế Tôn … và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm từ hà sa kiếp đã là một vị Phật.

Ngài là Cổ Phật “Chánh Pháp Minh Như Lai“, nhưng vì thương chúng sinh mà ứng hiện với 32 hoá thân trong khắp cõi, không chỉ ứng hiện nơi cõi ta-bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục Ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”.

Theo tiếng Phạn Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokitesvara) là một vị Bồ Tát thể hiện lòng từ bi của tất cả chư Phật. Danh hiệu Ngài có nghĩa là “Quán chiếu âm thanh của thế gian“. Người là một trong những vị Bồ Tát được tôn kính rộng rãi trong Phật Giáo Đại Thừa.

Hàng trăm năm qua, ngôi tự viện nào cũng để hình tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hoác trong khuôn viên chùa hoặc trong Chánh điện để tôn vinh bi nguyện độ sanh của ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sanh làm bản hoài,

Trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi” Ngài đã thể hiện tâm từ bi cùng tột đó là “Tốc linh mãn túc chư hy cầu” khiến cho chúng sanh mau được tất cả những điều mong cầu hiếm có; chẳng những ngài vì tâm từ bi rộng lớn, sức thần thông tự tại, có năng lực đáp ứng tất cả những điều mong cầu của chúng sanh, dù là những điều mong cầu đó quá to lớn, quá cao vời, mà Ngài lại còn khéo dùng phương tiện dẫn dụ khiến cho chúng sanh phát khởi những tâm vô vi, tâm vô nhiễm, tâm quán không, tâm cung kính, tâm khiêm hạ, tâm không tạp loạn; khiến cho chúng sanh phát khởi tâm đại thừa tu tập các thiện pháp và các pháp ba-la-mật để lần khiến cho chúng sanh đắc tứ quả, đắc thập địa, tiến đến ngôi Đẳng giác, Diệu giác mới thôi.

Vì vậy khi ta lễ lạy phủ phục trước hình tượng của Ngài, niệm danh hiệu Quán thế Âm Bồ Tát ta phải hiểu rằng: Danh hiệu của Ngài đã khơi dậy lòng Từ Bi nơi tự trong thân tâm ta và chính khả năng dó còn đang tiềm tàng trong tâm thức ta và chính sự tin tưởng nơi Ngài với đủ 14 Vô Uý lực đã đần dần thay thế trong ta một niềng tin vững chắc rằng ta có thể tự mình vượt qua những nỗi bất hạnh chứ không phải ta hướng về quyền lực bên ngoài nào từ Ngài dù ta biết rằng Ngài có năng lực uy mãnh không cùng.

Ngoài ra chúng ta cũng thường nghe những lợi ích khi niệm danh hiệu NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT như sau:

– Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tá: Bạn sẽ không còn tánh tham. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật của người.

– Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn sân giận. Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Có từ bi bạn sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của người mà không sân. Có Trí tuệ bạn sẽ hiểu được thế gian là vô thường, vạn vật là do duyên sanh, nên nó có đến hay mất đi bạn cũng không giận.

– Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn si mê. Vì Bồ-tát sẽ giúp bạn khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ bạn sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan, bạn sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

– Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì bạn đã đoạn trừ ba độc tham sân si.
(Nguồn www.niệmPhật.vn)

Kính dâng những lời tán dương hạnh nguyện và cảm ứng của Bồ Tát Quán thế Âm đến tất cả bạn đọc cùng pháp giới chúng sinh được pháp hỷ miên viễn, và với sức học rất còn thô thiển nhưng tâm nguyện đã tự thệ nên kính xin quý bạn đọc tha thứ cho những gì thiếu xót vì ngôn ngữ không thể diễn tả hết những gì đang mang chứa trong tôi, “một sự tin tưởng tuyệt đối và lòng quy ngưỡng bất thối chuyển” đối với Ngài.

Từ vô số hằng hà sa kiếp kiếp ….
Phát Bồ Đề Tâm với căn nhĩ viên thông
Diệu dụng thuận theo lòng nguyện cầu mong
Trong vô lượng thế giới … dù như huyễn

Pháp không được đưa vào Đời … miên viễn
Vì thiếu đi nhuần nhuyễn của thực hành
Niệm niệm thiết tha … phát khởi thiện lành
Hạnh lắng nghe … cung kính con nhận lãnh

Kính đảnh lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát …

Kính đa tạ
Huệ Hương

Comments are closed.