Nguyện Thầm Mỗi Sáng


Lời Phật dạy… Chân, thậm thâm vi diệu,
Ca vang lên có Phước được… làm người.
Dù không trường thọ đến chín… mười mươi,
Vẫn hạnh phúc an nhiên… đầy sáng tạo!

Còn gì vui… niềm tin trong Ánh Đạo.
Hiện thân Bồ Tát luôn cạnh bên mình!
Mỗi mỗi lời, hành động,.. giúp thấy… vô minh,
Làm sao hiểu… thế giới người Trí, Giác.

Trong giờ phút, mọi muộn phiền… bay thoát!
Chắp tay sen… thành kính tạ ơn Đời.
Nguyện ngày nào còn sống… chẳng hề vơi
Lòng quy ngưỡng, tịnh tín theo Chánh Pháp !!!

Huệ Hương

Comments are closed.