Tăng-già thời Đức Phật – Chương X


Tài liệu trích dẫn

Trường Bộ Kinh (Dìgha Nikàya)
Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikàya)
Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta Nikàya)
Tăng Chi Bộ Kinh (Anguttara Nikàya)
Trường A-hàm
Tạp A-hàm
Phật Tự Thuyết (Udàna)
Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka)
Kinh Tập (Sutta Nipata)
Pháp Cú Kinh (Dhammapada)
Ðại Phẩm (Maha Vagga)
Tiểu Phẩm (Culla Vagga)
Trưởng lão Tăng Kệ (Theragatha)
Trưởng lão Ni Kệ (Therigatha)
Tứ phần Luật
Ngũ Phần Luật
Thanh Tịnh Ðạo (Visuddhi Magga)
(Các bản dịch Anh ngữ của Pàli Text Society, của HT. Thích Minh Châu, các bản dịch từng phần của nhiều dịch giả, soạn giả khác nhau).

Sukumar Dutt – Buddhist Monks and Monastries of India, George Allen and Unwin Ltd. London, 1962.
Solange Bernard Therry – Le Boudhisme d’après les Textes Pàlis.
E Conze – Buddhism, its essence and development.
E. Conze – Buddhist Thought in India.
Nhiều tác giả – Sources of India Tradition Columbia University Press – New York, 1958.
W. Rahula – L’Enseignement du Boudha, Edition Sevil Paris – 1961
H. De Glasenapp – La Philosophie Indienne, bản tiếng Pháp do A.M Asnoul dịch – Payot Paris 1951
Nànamolì Thera – The Pàtimokkha – The Social Science Association Press of Thailand – Bangkok 1966
Nyanaponika – Satipatthàna, The Heart of Buddhist Meditation – Nugegoda, Colombo, Ceylon, 1953
Mahasi Sayadaw – Progress of Wisdom Through The Stages of Purification – Buddhist Publication Society – Kandy, Sri Lanka, 1978
Nyanatiloka – The Words of the Buddha – Buddhist Publication, Kandy, Sri Lanka, 1968.
René de Berval chủ biên với nhiều soạn giả – Présence du Bouddhisme – France Asie, Saigon (từ số 153 – 157), 1959
Thích Trí Thủ – Yết Ma Yếu Chỉ – Già Lam – PL. 2527, Trường Cao Cấp Phật học Việt Nam ấn hành năm 1991.
Kimura Taiken – Nguyên thủy Phật giáo Tư tưởng Luận – Âu Dương Hãn Tồn – Khuông Việt, Saigon, 1971.

Pages: 1 2 3

Comments are closed.