Phật Dạy


Phật dạy!

Khắc sâu tâm trí luyện thêm tàiGhi nhớ việc thiện ngày ngày noi theo

Posted by Bồ Tát Quan Âm on Sunday, January 20, 2019

Bồ Tát Quan Âm on Facebook

Comments are closed.