Truyện Kiều – Nhạc Quách Vĩnh Thiện


77 bài hát với 3254 câu thơ

Thơ : Nguyễn Du (1766-1820)

 

Truyện Kiều – N.77 Bài cuối cùng – Chữ Tài Chữ Mệnh – Talent and Destiny :

http://www.youtube.com/watch?v=mMLXlC0xX14&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=1&feature=plcp

Nhạc : Quách Vĩnh Thiện

www.thienmusic.com

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu1.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu2.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu3.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu4.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu5.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu6.htm

http://thienmusic5.free.fr/CD-KimVanKieu7.htm

quachvinhthien@gmail.com

Comments are closed.