Vạn Pháp Hoàn Hảo…. Như Thị


Nghiệm quá khứ… phục bàn tay Tạo Hoá !
Việc xảy ra hoàn hảo… cách lạ kỳ.
Đoán được đâu… hiển hiện bất tư nghì….
Đế cuối cùng… bàng hoàng thì ra thể !

Trực giác ?… Nhân qủa thâm sâu vi tế?
Khởi niềm tin chư thiên hộ pháp độ trì !
Quyết định ngừng… vừa kịp lúc đúng thì,
Nhờ tinh tấn… luôn bào mòn tập khí.

Không tham đắm, không trụ… điều thuận ý,
Lại hữu duyên với Phật pháp vào đời.
Vô sở hữu… chính trí tuệ tuyệt vời,
Thanh tịnh tánh… Pháp giới là bất nhị !

Vũ trụ, vạn pháp… hoàn hảo Như Thị !

Huệ Hương

_______________

 

Mỗi ngày qua, chiêm nghiệm điều Tạo Hóa
Sáng bình minh, hoàng hôn nối định kỳ
Nắng gắt gay, mưa tới nóng phai đi
Qua Xuân, Hạ, Thu, Đông luân chuyển thể

Con người cũng chứng nghiệm điều thực tế
Sinh, Trụ, Hoại, rồi diệt đang… triển thi
Thoắt thoi đưa, chớ chậm trễ tu trì
Giải khổ, nương Pháp… tầm đường soi trí

Dù có gặp khó khăn, duyên nghịch ý
Chớ nản lòng, thả tâm vượn kéo lơi
Có hay Không chỉ chấp văn tự lời
Giữ thanh tịnh, Bát Nhã Tâm khai thị

Vũ trụ, vạn pháp… hoàn hảo Như Thị !

tp

Comments are closed.