Niệm Thiện Trân Giữ !


Chỉ sát na niệm Thiện vừa phát khởi
Hãy vui mừng vì quả báo đến ngay,
Dù sơ cơ, căn tu thấp … rõ hay.
Lo chi cao vời … đắc và vô sở đắc !

Chỉ biết niềm hỷ lạc tuôn trào khoảnh khắc
Là bao nhiêu mầm ưu não tan phai
Đâu đâu vạn vật cùng … chia sẻ tỏ bày
Kìa tia nắng hồng đùa với nụ hoa hàm tiếu !

Cuối thu sang đông vẫn ánh dương rạng chiếu,
Khấp khắp phòng như ấm áp mùa Xuân.
Lòng xuyến xao mơ vọng chút bâng khuâng,
Kiếp nào được gieo duyên trong Phật Pháp !

Chắp tay sen nguyện trọn đời dù bão táp,
Mặc phong ba vẫn giữ niệm thiện luôn …
Trưởng dưỡng, tinh tấn sáng tạo tròn vuông
Biểu hiện tất cả trong Thân, khẩu, Ý!

Huệ Hương

Comments are closed.