Vận Hành Tâm Thức !


Vẫn có lúc … hoài tưởng về quá khứ !
Tiếc thời gian đánh mất … bến đục, sông mê,
Hưởng chút vinh quang sau cay đắng tứ bề.
Chẳng biết chi sự vận hành tâm thức !

Hệ lụy Đạo, Đời đừng mong chấm dứt,
Cầu có trí lực, mới chuyển hoá nghiệp duyên.
Nghiệp chính là Đạo, nghiệm ra được diệu huyền …
Hãy duy trì và thực hành uyển chuyển !

Sống an hoà, khiêm cung, thật nhu nhuyễn !
Ân phước Thầy, Sư Phụ thấm nhập vào tim
Có lối đi thay … giai đoạn kiếm tìm.
Lời chỉ dạy như giọt cam lồ tinh tuý

Từ nay tinh tấn trong tinh thần vô uý
Dù thời gian có còn đủ hay không ?
Bước chậm đều vào biển pháp mênh mông,
Chỉ chú tâm vào sự vận hành tâm thức !

Thiện niệm một sát na nào có ngay công đức!!!

Huệ Hương

Comments are closed.