Phàm, Thánh Đồng Cư…


Rồi tất cả sẽ đi vào lịch sử!
Thực tại hiện tiền chứa đủ ba thời
Ai chứng nhân ? Nghiệp quả trả lời !
Tâm tâm niệm niêm “ Đối đãi nhau Ân Nghĩa ! “

Chớ vội tin lời bùi tai ngọt mía !
Để bên ngoài lời khiển trách chân thành.
Kính nghiệm người xưa suy ngẫm cho rành !
Từng hoàn cảnh, khi nào lâm nghiệt ngã ?

Khi sóng cao đỉnh đầu khó chống trả, ?
Hoặc bụi hồng trần cứ phủ thêm dầy….
Có bao giờ thanh thản được phút giây ?
Tìm gặp lại chính mình ngày xưa ấy !

Hỏi : có nghĩa là đáp được …sẽ thấy
Tất cả là phước báu tích tụ kiếp, năm.
Chỉ cầu mong tạo tác đã sai lầm
Biết hối lỗi quay đầu về nẻo Chánh !
Bao người.trước
vốn Phàm … nay biến Thánh !!!
Xin chớ đừng từ Thánh về Phàm.

Huệ Hương

Comments are closed.