Hoàn Cảnh Và Phương Tiện…


Phao phương tiện bì bõm lội vào biển Pháp !
Mỗi người mỗi hoàn cảnh hẳn khác nhau ?
Biết căn cơ dùng phương tiện dồi trau,
Cứ tiệm bước đừng bao giờ cầu… được.

Học “ Vô Minh chính : Niệm khởi rồi trú trước “
Phát nguyện từ nay thu thúc lục căn,
Thấy, nghe, nghĩ tưởng… ý chạy lăng xăng…
Rồi phiền não theo đó mãi hoài vương vấn.

“ Ái hà thiên xích lãng “ đang buộc quấn ?
Phong tỏa nên mừng nhập thất tịnh tu.
Sở trường sở đoản cố gắng bội thu !
Tự an ủi… phương tiện được sử dụng đúng.

Sẽ rất ung dung không thấy là… tù túng !

Huệ Hương

Comments are closed.