Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Quyển 3 – Phần 12 Phẩm Bát Nhã Ba La Mật(a)


TT Thích Phước Tấn

Comments are closed.