Kết Quả Gây Quỹ Lụt Sau 2 Tuần Kêu Gọi $113,795.08 dollars – 1/11/2020


Click on the image to view the full-size

TMBTC – BS Phạm Phúc Nhân

Comments are closed.