Hạt Bụi


Xin em thắp ngọn nến hồng nhân ảnh
Dẫn soi đường khai mở cuộc tồn sinh
Ôi trái đất cũng vô cùng bé nhỏ
Hạt bụi nào chứng giải được vô minh.

Xin mở trọn cung lòng em vi diệu
Cho hồn thơ lắng đọng tiếng kinh chiều
Ánh trăng nào rọi hôn hoàng cuộc lữ
Thuyền xuôi dòng thôi đậu bến cô liêu.

Lê Văn Trung

Comments are closed.