Dòng Thiền Lâm Tế !


Kính ngưỡng Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền, người khai phá !
” Đánh và Hét ” tuyên dương giáo hóa tông phong
Hiểu rằng KHÓ THỂ ĐÓNG ĐINH TRONG HƯ KHÔNG,
Muôn vạn người ngộ đạo nếu nhận ra chỉ huấn !

Thuở nhỏ chí xuất trần, thâm cứu kinh luật luận
Thọ giới xuất gia luôn nghĩ nguồn cội uyên nguyên,
” Chỉ là phương thuốc cứu đời chưa đúng giáo ngoại biệt truyền !
Hội Hoàng Bá… đã ba năm chưa một lần tham vấn,

Dù oai nghi nghiêm chỉnh chẳng giống… chúng !
Ba lần bị đánh “Đại ý Phật Pháp là gì? !!!”
Thầy tội nghiệp… chỉ đến Đại Ngu khi từ giả ra đi,
Pháp lìa văn tự….Lục Tổ Thiền cốt tủy !

” Ngoài lìa tướng trong không động ” yếu chỉ !
Khi Ngộ được bản tâm… pháp Hoàng Bá không nhiều,
Đươc ấn chứng nhiều lần do đối đáp tuyệt chiêu …
Hậu sanh thấy Tánh… mỗi lời nói rất đặc biệt !

Sẽ hưng thịnh….lời huyền ký quả đúng siêu tuyệt!
Thiền Lâm Tế là công án, khán thoại đầu
Thượng đường… Phật bây giờ đang ở nơi đâu ?
Tìm lý mầu nơi Tam tạng, 12 phần giáo …không thỏa ước !

Trí sơ cơ… ” Cỏ hoang chưa từng cuốc ”
“ Cục thịt đỏ có vô vị chân nhân ”
“ Từ lúc ra đời….đã có trời xanh ”
“ Hồn nhiên mặc áo Xiêm… Tuỳ duyên tiêu nghiệp cũ ! “

Còn biết bao ngữ lục… ngày nay được ghi chép đủ
Việt Nam ta… Lâm Tế gia phổ kệ tiếp truyền thừa
Pháp chiến Thiền Sư Phụng Lâm, Đạo lý hợp người ưa !
Như tri âm, gió Vàng thổi sáo Ngọc!

Tùy căn cơ Thiền, Tịnh pháp môn nào cũng học

Kính lễ Đại Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền tác đại chứng minh !
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Huệ Hương

Comments are closed.