Ngài A Nan


Ngài A Nan – Đa Văn Đệ Nhất ( Một trong Thập Đại Đệ Tử của Đức Phật )

Chào đời ngày Phật thành đạo… mang tên Khánh Hỷ !
Thông minh hảo tướng, em ruột Đề Bà Đạt Đa
Hai mươi lăm tuổi Ngài mới xuất gia
Làm thị giả …được Phật khen hoàn hảo !

Bốn điều kiện khi được tuyển chọn… Đức độ, tiết tháo !
Bồ tát thị hiện bị bùa yêu Ma đăng Già
Nhờ vậy Kinh Lăng Nghiêm… thuyết giảng dạy ta
Nhĩ căn viên thông…Tánh Nghe hằng hữu !

Bảy điềm ác mộng… dự báo kiếp nạn che phủ
Như là …phá giới, toàn lý thuyết chẳng thực hành,
Nhân quả chẳng tin, nội bộ cấu xé tan tành
Không phải Tà Đạo, ” SƯ TỬ TRÙNG THỰC SƯ TỬ NHỤC “

Hàng Ni giới xưa nay một lòng ngưỡng phục
Chấp nhận Bát kỉnh pháp… Kiều Di Mẫu khiêm nhu
Thất chúng thời Đức Phật… từ đấy cùng tu
A La Hán Quả… lần lượt chứng đắc!

Riêng Ngài A Nan còn chút vướng mắc,
Phật nhập Niết Bàn …c hỉ mới Tu Đà Hoàn
Ngày kết tập kinh điển lần đầu… quá ngỡ ngàng
Buông hết vọng tưởng… hoàn thành sứ mạng !

Được Ngài Ca Diếp… trao Chánh Pháp Đại Nhãn Tạng
Nối pháp… rồi truyền cho Thương Na Hoà Tu
Đệ tử có thần thông… tiên núi Tuyết xa mù
Trăm hai mươi tuổi viên tịch bằng hỏa thiêu tam muội !!

Cung kính ngưỡng mộ… Thánh Tăng đại bi đến phút cuối !

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Huệ Hương

Comments are closed.