Archive for category Phật Giáo

Thuyết Bốn Ðế – Phần VI

IV. ÐẠO ÐẾ

Ðạo đế là chơn lý về con đường đạo dẫn tới Niết Bàn, dập tắt mọi khổ đau, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, giác ngộ và giải thoát tối hậu. Read the rest of this entry »

No Comments

Ba pháp ấn

Ba pháp ấn là ba con dấu xác nhận ba giáo nghĩa “Các hành vô thường, các pháp vô ngã, niết-bàn tịch tịnh” là yếu lĩnh của Phật pháp. Nội dung này được thấy rất sớm trong phẩm Tứ Đoạn Ý, KINH TĂNG NHẤT A-HÀM qua bốn nghĩa : “Các hành vô thường, các hành đều khổ, các pháp vô ngã, niết-bàn ngưng nghỉ” thành bốn pháp ấn. Read the rest of this entry »

No Comments

Thuyết Bốn Ðế – Phần V

PHỤ LỤC BÀI DIỆT ÐẾ

NIẾT BÀN LUẬN

Phân tích ngữ căn của từ Niết Bàn : (S. Nirvana)

Có hai cách phân tích:

Read the rest of this entry »

No Comments

Thuyết Bốn Ðế – Phần IV

III. Diệt Thánh Ðế, tức Niết Bàn :

Diệt thánh đế, từ Sanskrit là Dukkhamrodha ariyasacca, nghĩa là cảnh giới đã diệt trừ mọi khổ não. Một tên gọi khác là Niết Bàn. Từ Sanskrit là Nirvana. Từ Pàli là Nibbana, với các nghĩa dập tắt, thổi tắt. (Thổi tắt, dập tắt ngọn lửa phiền não). Read the rest of this entry »

No Comments

Thuyết Bốn Ðế – Phần III

Phụ lục của phần B:

B.1 Kinh hạt muối:

Phật nói:

– Ví như này, hỡi các Tỳ Kheo có người bỏ một nhúm muối vào một chén nước nhỏ, này các Tỳ Kheo, các người nghĩ thế nào, nước trong chén nhỏ có vì nhúm muối nhỏ này mà trở thành mặn và không uống được hay không? Read the rest of this entry »

No Comments

Thuyết Bốn Ðế – Phần II

B/ NGHIỆP

1. NGUỒN GỐC CỦA TƯ TƯỞNG NGHIỆP LỰC :

Các nhà Ấn Ðộ học như người Đức Zimmer và Basham đều cho rằng, ngay trước khi bộ tộc Aryan vào Ấn Ðộ, những người thổ dân ở đây (giống người Dravidiens) vốn đã có các khái mệm về nghiệp, Du già (yoga), giải thoát.

Trong các giáo phái ở Ấn Ðộ cổ đại, Kỳ na Giáo (Jainism) – là tôn giáo có nhiều liên hệ với Phật giáo Nguyên thủy, và với tín ngưỡng dân gian Ấn Ðộ. Read the rest of this entry »

No Comments

Hãy Lạc Quan …..

Sống trọn đời người, chỉ mong bình an nhất
Nước mắt nụ cười cứ tô điểm hành trình
Cay đắng mặn nồng càng tự tạo niềm tin
Ai mãi vẹn toàn mà không khiếm khuyết ?

Đừng để lại điều gì… ra đi hối tiếc
Thăng trầm vượt qua “SỐNG CHẬM” nhẹ nhàng
Cởi trói tâm hồn rũ bỏ hết vương mang
Hãy lạc quan, hồn nhiên và tinh khiết

Kìa… chim gọi bầy, gió reo tha thiết
Như tấu hoà chung giai điệu yêu thương
Khích lệ, quan tâm dìu dẫn nhau nương
Cuộc sống quả… tịnh thanh bao tốt đẹp Read the rest of this entry »

No Comments

Duyên Khởi và Vô Ngã

Paticcasamuppàda và Anattà

Duyên khởi là giáo lý mà từ đó Thế Tôn giác ngộ Vô Thượng Bồ-đề. Từ đấy, Thế Tôn được Trời, Người tôn xưng với mười hiệu Như Lai. Không có một sử liệu nào, cũng không có một bản Kinh nào nói khác đi về nội dung chứng ngộ đó của Thế Tôn. Read the rest of this entry »

No Comments