Archive for category Phật Giáo

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 44 Pháp Hội Bửu Lương

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 42 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát (b)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q7 – P 42 Pháp Hội Phổ Minh Bồ Tát

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 41 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Vấn Bát Pháp & P 42 Pháp Hội Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 40 Pháp Hội Tịnh Tính Đồng Nữ

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện (c)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện (b)

TT Thích Phước Tấn

No Comments

Chùa Quang Minh – Kinh Đại Bảo Tích – Q6 – P 38 Pháp Hội Đại Thừa Phương Tiện (a)

TT Thích Phước Tấn

No Comments