Archive for category Video

Kinh Dược Sư

Thích Trí Thoát tụng

http://phapbao.org/kinh-duoc-su/

No Comments

Nên Nhận Tiền Phúng Điếu Và Không Nên Nhận Tiền Phúng Điếu?

Thầy Thích Pháp

No Comments

Tịnh Độ Hoặc Vấn

“…Muốn sanh về Cực Lạc, hành giả có thể dùng một trong các hạnh: nguyện lực, tâm lực, thần lực, phước lực để hồi hướng, không phải chỉ đặc biệt có môn quán tưởng hay trì danh. Ấn Quang Pháp Sư đã nói: ‘Hạng phàm phu kém cỏi mà được vãng sanh, toàn là nhờ từ lực của Như Lai.’ Vậy người niệm Phật đời nay muốn cho phần vãng sanh được đảm bảo, nên lấy sự trì danh làm phần chánh, còn các công đức như: tụng kinh, trì chú, bố thí và những hạnh lành khác, để vào phần trợ, mới là đường lối an toàn…” Read the rest of this entry »

No Comments

Bảy Phương Pháp Bố Thí

Bảy Phương Pháp Bố Thí là bài pháp thoai video có độ dài 1 giờ 33 phút… với nội dung sao cho vui mình vui người với cách thức buông bỏ hay nói đúng hơn xã bỏ những phiền não…


Thầy THÍCH GIÁC HẠNH Chủ giảng

http://www.phatam.com

No Comments

Những Điều Đi Chùa Cần Biết

Đ Đ Thích Trí Huệ

Người posted: cattien62

No Comments

Họa Phước Khó Lường

Thuyết giảng: Thầy Thích Phước Tiến

http://www.niemphat.vn

No Comments

Thềm Thang Tịnh Độ

Thêm Thang Tịnh Độ là video pháp có thời lượng 1 giờ 41 phút do Thầy PHƯỚC TIẾN giảng tại Chùa TRÂN BỬU , Xã TAM THÁI , Huyện PHÚ NINH , Tỉnh QUẢNG NAM …vào ngày 17/12/13 tức ngày 15/11 Quý Tỵ ……Tịnh độ là cảnh giới an lạc không có phiền não, khổ đau. Kinh điển thường nhắc đến với nhiều tên gọi khác nhau như Thanh Tịnh quốc độ, Thanh Tịnh Phật sát, Tịnh quốc, Tịnh thế giới hoặc là Phật quốc. Đó là trụ xứ của chư Phật chư Bồ Tát tiếp độ và giáo hóa chúng sanh. Tùy theo công đức và nguyện lực đối với mọi thành phần căn cơ của chúng sanh mà mỗi vị Phật có mỗi cõi nước khác nhau. Đó là phương tiện giáo hóa của tất cả chư Phật, có nghĩa rằng ngoài thế giới mà chúng ta đang sống còn có vô số thế giới khác….rất hay

Thầy PHƯỚC TIẾN

No Comments

Con Đường Giác Ngộ – Tập IV – Phim Phật Giáo (English Sub-Title)

Giác Hương Hậu

www.youtube.com

No Comments