Archive for category Video

Lantern/Akash Kandil From Plastic Bottle & Glitter Sheet

DIY-Lantern/Akash kandil from plastic bottle & glitter sheet | DIY Diwali/Christmas Decorations Idea

No Comments

Christmas Recycled Decoration! Amazing DIY Crafts For Christmas

Olip Crafts – 13 DIY Christmas Recycled Decoration! Amazing DIY crafts for Christmas

No Comments

Bí Mật Nghiệp và Nhân Quả

Thầy Thích Trí Huệ –
https://thuyetphapmoi.com/2018

No Comments

Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm

HT.Tuyên Hóa

https://www.youtube.com – meogracie posted

No Comments

Nên Nhận Tiền Phúng Điếu Và Không Nên Nhận Tiền Phúng Điếu?

Thầy Thích Pháp

No Comments

Tịnh Độ Hoặc Vấn

“…Muốn sanh về Cực Lạc, hành giả có thể dùng một trong các hạnh: nguyện lực, tâm lực, thần lực, phước lực để hồi hướng, không phải chỉ đặc biệt có môn quán tưởng hay trì danh. Ấn Quang Pháp Sư đã nói: ‘Hạng phàm phu kém cỏi mà được vãng sanh, toàn là nhờ từ lực của Như Lai.’ Vậy người niệm Phật đời nay muốn cho phần vãng sanh được đảm bảo, nên lấy sự trì danh làm phần chánh, còn các công đức như: tụng kinh, trì chú, bố thí và những hạnh lành khác, để vào phần trợ, mới là đường lối an toàn…” Read the rest of this entry »

No Comments

Bảy Phương Pháp Bố Thí

Bảy Phương Pháp Bố Thí là bài pháp thoai video có độ dài 1 giờ 33 phút… với nội dung sao cho vui mình vui người với cách thức buông bỏ hay nói đúng hơn xã bỏ những phiền não…


Thầy THÍCH GIÁC HẠNH Chủ giảng

http://www.phatam.com

No Comments

Những Điều Đi Chùa Cần Biết

Đ Đ Thích Trí Huệ

Người posted: cattien62

No Comments