Hướng Dẫn Thông Tin Tổng Quát – WWC Check Là Gì?

Kiểm tra Làm việc với Trẻ em (WWC) giúp bảo vệ trẻ em khỏi mối hại thể chất và tình dục. Bằng việc thẩm định hồ sơ hình sự và hành xử nghề nghiệp, WWC Check nhằm ngăn chặn những người có thể làm hại đến trẻ em, làm việc với trẻ em.

Ai cần WWC Check?

Theo Đạo luật Làm việc với Trẻ em Năm 2005 (Đạo luật), quý vị cần WWC Check chỉ khi quý vị đáp ứng TẤT CẢ 6 điều kiện sau đối với công việc liên quan đến trẻ em mà thôi:

1. Quý vị là người trưởng thành làm thiện nguyện hoặc được trả lương để làm việc với trẻ em dưới 18 tuổi

2. Quý vị đang làm việc với trẻ em trong một trong số các dịch vụ, nơi hay tổ chức đươc liệt kê trong Đạo luật như các loại
Ngành nghề

3. Công việc của quý vị liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp với trẻ em, nghĩa là quý vị có khả năng nói chuyện mặt đối mặt hoặc có sự tiếp xúc thể chất với trẻ em

4. Sự tiếp xúc với trẻ em mà quý vị có, là một phần trong nhiệm vụ của quý vị

5. Việc tiếp xúc của quý vị với trẻ không được trực tiếp giám sát bởi một người khác

6. Quý vị không được miễn trừ khỏi việc có một WWC Check*.

*Các chi tiết có trên trang mạng của chúng tôi, tại phần ‘Các Miễn trừ’.
Sẽ là một hành vi phạm pháp nếu quý vị bắt đầu công việc liên quan đến trẻ em mà trước tiên không xin WWC Check.
Tổ chức của quý vị cũng đang phạm tội hình sự nếu họ yêu cầu quý vị bắt đầu công việc liên quan đến trẻ em trước khi quý vị nộp đơn xin WWC Check.

Các nhà truyền giáo

Tất cả các nhà truyền giáo giờ đây đều cần phải có một WWC Check trừ khi sự tiếp xúc với trẻ em mà họ có, chỉ là thi thoảng và
thường là tình cờ trong công việc của họ mà thôi.

Công việc liên quan đến trẻ em, đối với các nhà truyền giáo, được định nghĩa một cách rộng hơn so với đối với mọi người khác.
Đối với các nhà truyền giáo, công việc liên quan đến trẻ em không chỉ giới hạn ở các công việc liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp với trẻ em và không được giám sát, mà thôi. Bất kỳ việc tiếp xúc nào với trẻ em, trừ khi đó chỉ là thi thoảng và tình cờ, đều là đủ để nảy sinh đòi hỏi phải được kiểm tra. Việc này có thể bao gồm việc có trẻ em có mặt trong giáo đoàn của họ, hoặc đi đến các trường học hay các khu trại của trẻ em, ngay cả khi tất cả việc tiếp xúc của họ với trẻ em đều là được giám sát.

Chi tiết đầy đủ luôn sẵn có trên trang mạng của chúng tôi, tại phần ‘Ai cần cuộc Kiểm tra?’

Tôi làm đơn bằng cách nào?

Để xin WWC Check:

• hãy điền mẫu đơn trực tuyến trên trang mạng của chúng tôi, tại phần ‘Xin Thẻ Kiểm tra’

• in ra bản tóm tắt các chi tiết của quý vị và giấy biên nhận

• nộp bản tóm tắt này và giấy biên nhận tại một đại lý Australia Post có tham gia, cùng với 100 điểm xác định nhân dạng,
một tấm hình cỡ hình hộ chiếu, và khoản lệ phí không được hoàn trả đối với WWC Check loại dành cho Nhân viên. Các WWC
Check loại dành cho Thiện nguyện Viên được miễn phí.

Sẽ là một hành vi phạm pháp nếu quý vị sử dụng WWC Check loạidành cho Thiện nguyện Viên để làm công việc liên quan đến trẻ em,
được trả lương.

Trong suốt quá trình thẩm định, tôi có thể làm việc không?

Đạo luật cho phép hầu hết mọi người làm công việc liên quan đến trẻ em trong suốt quá trình thẩm định này. Tuy nhiên, theo luật, quý vị không được phép làm nếu quý vị:

• đã bị truy tố, kết tội hay bị thấy có tội về một hành vi phạm tội nghiêm trọng liên quan đến tình dục, bạo lực hay các chất
thuốc được liệt kê trong Bản Phụ lục 3 của Đạo luật

• đã được cấp một Thông báo Bác khước và sau đó đã không qua được việc Kiểm tra này

• sẽ giám sát trẻ trong việc làm, như Đạo luật về việc Tuyển dụng Trẻ em Năm 2003

• sẽ làm việc trong một dịch vụ được quản lý bằng các Quy định về Dịch vụ cho Thiếu nhi Năm 1996, hoặc trong một dịch vụ giáo dục và chăm sóc theo Luật trên Toàn quốc về Dịch vụ Giáo dục và Chăm sóc (Tiểu bang Victoria)

• cần phải trình báo hoặc phải được giám sát, theo:

◦ Đạo luật Đăng ký Can phạm Phạm tội Tình dục Năm 2004

◦ Đạo luật Theo dõi Can phạm Phạm tội Nghiêm trọng về Tình dục Năm 2005

◦ Đạo luật (Giam giữ và Giám sát) Can phạm Phạm tội Nghiêm trọng về Tình dục Năm 2009.

Hãy hỏi tổ chức của quý vị về việc làm việc trong suốt quá trình thẩm định, bởi một số tổ chức chỉ cho phép người đang làm đơn,
được làm việc sau khi họ đã qua được WWC Check mà thôi.

Những gì được kiểm tra?

Quý vị được kiểm tra để phát hiện các tội hình nghiêm trọng về tình dục, bạo lực và các chất thuốc cũng như các báo cáo bất lợi về hành xử nghề nghiệp do các tổ chức nghề nghiệp được liệt kê trong Đạo luật, đưa ra. Danh sách các hành vi phạm pháp luôn sẵn có trên trang mạng của chúng tôi.

Việc bảo vệ trẻ em là sự cân nhắc tột bực đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra theo Đạo luật này.

Bằng cách nào tôi biết được mình đã qua được WWC Check hay không?

Department of Justice báo cho cả quý vị và tổ chức của quý vị biết nếu quý vị qua được WWC Check.

WWC Check có hiệu lực trong 5 năm, trừ khi bộ đình chỉ hoặc hủy bỏ thẻ kiểm tra này.

Nếu muốn tiếp tục làm công việc liên quan đến trẻ em, quý vị phải làm đơn xin đáo hạn WWC Check trước khi thẻ kiểm tra hết hạn.

Thẻ WWC Check mẫu

Nếu tôi có hồ sơ hình sự hay một báo cáo bất lợi về hành xử nghề nghiệp thì sao?

Không phải tất cả các hành vi phạm pháp và các quyết định bất lợi về hành xử nghề nghiệp đều có nghĩa là quý vị tạo mối rủi ro không thể biện minh, đến sự an toàn của trẻ.

Việc liệu quý vị qua được hay không qua được WWC Check tùy thuộc vào loại báo cáo bất lợi về hành xử nghề nghiệp, hành vi
phạm pháp mà quý vị đã phạm phải, và hoàn cảnh quanh các vấn đề này.

Sẽ là phạm pháp nếu quý vị làm đơn xin WWC Check trong khi quý vị cần phải trình báo hay phải được giám sát, theo:

• Đạo luật Đăng ký Can phạm Phạm tội Tình dục Năm 2004

• Đạo luật Theo dõi các Can phạm Phạm tội Nghiêm trọng về Tình dục Năm 2005

• Đạo luật (Giam giữ và Giám sát) Can phạm Phạm tội Nghiêm trọng về Tình dục Năm 2009.

Quý vị nên tìm lời khuyên pháp lý độc lập về các hoàn cảnh cá nhân của mình.

Nếu tôi không qua được WWC Check thì sao?

Nếu bộ tin là quý vị tạo mối rủi ro không thể biện minh, đối với trẻ em, thì bộ sẽ báo cho quý vị biết là bộ dự định cấm quý vị làm việc với trẻ em, bằng việc cấp đến quý vị một Thông báo Bác khước Tạm thời. Việc này cho quý vị cơ hội viết thư đến bộ để yêu cầu bộ xem xét các lý do tại sao quý vị nghĩ là mình nên qua được WWC Check.

Nếu, sau khi bộ xem xét các lý do của quý vị, mà quý vị không qua được WWC Check, thì bộ sẽ cấp đến quý vị một Thông báo Bác
khước, cấm quý vị làm việc với trẻ em.

Quyền riêng tư của tôi được bảo vệ thế nào?

Bộ phải tuân thủ các luật lệ về quyền riêng tư và bảo mật. Bộ sẽ báo cho tổ chức của quý vị biết khi quý vị qua hay không qua được WWC Check và nếu thẻ của quý vị bị đình chỉ hay bị hủy bỏ, nhưng không cung cấp cho họ bất kỳ chi tiết nào về các hành vi phạm pháp hay các quyết định bất lợi về hành xử nghề nghiệp của quý vị.

Có phải WWC Check là cùng như Kiểm tra Lý lịch Phạm tội của Cảnh sát không?

Không. Hai kiểm tra này rất khác nhau.

WWC Check thẩm định hồ sơ hình sự và hành xử nghề nghiệp của quý vị và thẩm định một cách nghiêm khắc bất kỳ hành vi phạm tội phù hợp nào về tình dục, bạo lực hay các chất thuốc ngược về trước trong suốt cuộc đời của quý vị. Kiểm tra Lý lịch Phạm tội của Cảnh sát chỉ là một danh sách các hành vi phạm pháp tại một thời gian cụ thể nào đó mà thôi.

WWC Check tiếp tục theo dõi các hồ sơ hình sự và hành xử nghề nghiệp của người mang thẻ, trong suốt thời gian của thẻ này của họ.

Kiểm tra Lý lịch Phạm tội của Cảnh sát không làm vậy. Do bởi hai Kiểm tra này rất khác nhau, một số tổ chức cần cả hai Kiểm tra này.

Các chi tiết thêm về những điểm khác nhau giữa hai Kiểm tra này, luôn sẵn có trên trang mạng của chúng tôi, tại phần ‘Kiểm tra Lý lịch Phạm tội của Cảnh sát khác thế nào?’

Thông tin Thêm

Trang mạng www.workingwithchildren.vic.gov.au

Thư điện tử workingwithchildren@justice.vic.gov.au

Nhóm Hỗ trợ Khách hàng 1300 652 879 – Từ 8giờ 30 sáng – 5giờ chiều, từ thứ Hai — thứ Sáu (ngoại trừ các ngày lễ công cộng)
TTY 13 36 77 – Nói & Nghe 1300 555 727

Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin gọi đến Translating and Interpreting Service (Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch) qua số 13 14 50 và yêu cầu họ liên lạc Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của WWC.

Các bản dịch Tải xuống các bản dịch của ấn phẩm này từ trang mạng của chúng tôi.

Bản in cỡ chữ lớn Xin gửi thư điện tử tới Đơn vị WWC Check.

Các thông tin này được chủ ý chỉ là hướng dẫn tổng quát mà thôi. Các thông tin này không được chủ ý là lời khuyên pháp lý và không nên được trông cậy để là lời khuyên pháp lý. Điều được khuyến cáo là quý vị nên có được lời khuyên pháp lý phù hợp với các hoàn cảnh cụ thể của mình.

Phiên bản: Tháng Mười năm 2014

Down load pdf file

Down load English version pdf file

http://assets.justice.vic.gov.au/wwcc/resources

This entry was posted in Văn Hóa, Đời Sống. Bookmark the permalink.