Giáo Khoa Phật Học

Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩ – Cư sĩ HẠNH CƠ dịch và biên soạn bổ túc

Lời giới thiệu
Cẩn bạch (lời dịch giả)
Phàm lệ (lời tác giả)

Bài 1: Phật
Bài 2: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (phần 1)
Bài 3: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (phần 2)
Tổng hợp yếu chỉ các bài 1, 2 và 3
Bài 4: Đức Phật Dược Sư
Bài 5: Mười hiệu Như Lai
Bài 6: Phật pháp

Tổng hợp yếu chỉ các bài 4, 5 và 6
Bài 7: Bồ Tát
Bài 8: Bồ Tát Di Lặc
Bài 9: Bốn cảnh núi nổi tiếng ở Trung quốc (phần 1)
Tổng hợp yếu chỉ các bài 7, 8 và 9
Bài 10: Bốn cảnh núi nổi tiếng ở Trung quốc (phần 2)
Bài 11: Sáu pháp qua bờ (phần 1)
Bài 12: Sáu pháp qua bờ (phần 2)
Tổng hợp yếu chỉ các bài 10, 11 và 12
Bài 13: Cư sĩ Duy Ma Cật
Bài 14: Mười địa của Bồ Tát (Xem: 0.073 )
Bài 15: Bốn cách thu phục – Bốn tấm lòng rộng lớn – Bốn lời nguyện lớn
Tổng hợp yếu chỉ các bài 13, 14 và 15
Bài 16: Tăng và Sáu pháp hòa kính
Bài 17: Bốn Thánh Đế
Bài 18: Bốn quả Thanh Văn

Tổng hợp yếu chỉ các bài 16, 17 và 18
Bài 19: Duyên giác thừa và Mười hai nhân duyên (phần 1)
Bài 20: Duyên giác thừa và mười hai nhân duyên (phần 2)
Tổng hợp yếu chỉ các bài 19, 20 và 21
Bài 21: Quay về nương tựa Ba ngôi báu (
Bài 22: Bảy chúng và giới luật (1)
Bài 23: Luân hồi sáu nẻo (phần 1)
Bài 24: Luân hồi sáu nẻo (phần 2)
Tổng hợp yếu chỉ các bài 22, 23 và 24
Bài 25: Mười nghiệp đạo lành (phần 1)
Bài 26: Mười nghiệp đạo lành (phần 2)
Bài 27: Năm uẩn đều không

Tổng hợp yếu chỉ các bài 25, 26 và 27
Bài 28: Lỗi lầm của sự uống rượu
Bài 29: Đại thiên thế giới (Xem: 0.077 )
Bài 30: Kiếp và sự thành hoại của thế giới
Tổng Hợp Yếu Chỉ Các Bài 28, 29 và 30
Bài 31: Ba tai nạn lớn và ba tai nạn nhỏ
Bài 32: Đời ác với năm thứ dơ bẩn
Bài 33: Địa ngục Vô Gián và vua Diêm La
Tổng hợp yếu chỉ các bài 31, 32 và 33
Bài 34: Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (phần 1)
Bài 35: Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (phần 2)
Bài 36: Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (phần 3)
Tổng hợp yếu chỉ các bài 34, 35 và 36
Phụ lục: Bậc đạo sư cao cả (Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni)
Tài liệu tham khảo (của dịch giả dùng trong khi dịch và chú thích)

Download CẤP MỘT

Download CẤP HAI (Quyển Thượng)

Download CẤP BA (Quyển Hạ)

Cư sĩ Hạnh Cơ

http://thuvienhoasen.org/images/upload/PDF_Books/

 

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.