Mười Hạnh Ba-la-mật của Ðức Phật

The Buddha’s Ten Perfections (Paramis)

1. Xuất Gia Ba-la-mật
Perfection of Renunciation – Nekkhamma Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Temiya, Ngài thực hành hạnh Xuất Gia Ba-la-mật bằng cách giả làm người ngu độn, không làm được việc gì. Vua cha sai người đánh xe chôn sống Ngài. Temiya biểu hiện một lòng dũng cảm phi thường và sau đó, quyết định sống đời xuất gia.

Kệ ngôn:

Xuất gia vốn hạnh ly trần
Quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi
Lợi danh quyến thuộc xa rời
Ðộc cư thanh tịnh sống đời xả ly
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

2. Tinh Tấn Ba-la-mật
Perfection of Energy – Viriya Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Ðại Janaka, Ngài thực hành hạnh Tinh Tấn Ba-la-mật. Khi thuyền bị đắm ngoài biển khơi, Ngài bơi không ngừng nghỉ trong bảy ngày, cho đến khi Thần Biển Manimekhala khâm phục lòng dũng cảm của Ngài và ra tay cứu Ngài. Sau đó, Ngài được tôn vinh là vua xứa Mithila.

Kệ ngôn:

Chính do nghị lực tinh cần
Vượt qua bể ái chứng thân đại hùng
Kiên trì giữa cuộc lao lung
Càng nhiều chướng nghịch thêm công tu trì
Hy sinh ngoại vật, tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

3. Từ Tâm Ba-la-mật
Perfection of Loving Kindness – Metta Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Suvannasama, Ngài thực hành hạnh Từ Tâm Ba-la-mật. Ngài chăm sóc cha mẹ mù lòa. Ngài nọ, Ngài bị Kapilayakkha, vua xứ Benares, bắn chết. Cha mẹ Ngài cầu nguyện và thực hiện một lời nguyền chân thật, và mũi tên độc rớt ra khỏi thân Ngài, và Ngài sống trở lại. Và Ngài cũng thực hiện lời nguyền tương tự, và cha mẹ Ngài mắt sáng trở lại, thoát khỏi cảnh mù lòa.

Kệ ngôn:

Hạnh lành từ ái bao la
Chúng sanh bốn loại chan hoà tình thương
Lòng như cam lộ suối nguồn
Rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

4. Chí Nguyện Ba-la-mật
Perfection of Determination – Aditthana Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Nemi, Ngài thực hành hạnh Chí Nguyện Ba-la-mật. Thần Ðế Thích Sakkha sai Matali đánh xe đến đưa Ngài đi viếng các cảnh địa ngục và thiên đàng, và các nơi trú ngụ của nam thiên và nữ thiên.

Kệ ngôn:

Bởi do chí nguyện dẫn đường
Biết nơi cứu cánh mà nương lối về
Bờ kia là đạo Bồ đề
Tự lòng đã quyết bến mê phải lìa
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

5. Trí Tuệ Ba-la-mật
Perfection of Wisdom – Panna Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Mahosotha, Ngài thực hành hạnh Trí Tuệ Ba-la-mật. Ngài thuyết phục được vua Culani và hơn 101 vua khác để chung sống hòa bình, thực hành lý tưởng vô hại, bất bạo động (Ahimsa).

Kệ ngôn:

Ðèn tâm trí tuệ sáng ngời
Bởi vô lượng kiếp vun bồi huệ căn
Phân minh thiện – ác, giả – chân
Ðiều hay chuộng học bạn lành tương tri
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

6. Trì Giới Ba-la-mật
Perfection of Morality – Sila Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Bhuridatta, Ngài thực hành hạnh Trì Giới Ba-la-mật. Ngài bị người bàlamôn tên là Alambayana bắt và người ấy đánh gảy xương ngài. Tuy nhiên, Ngài không phản ứng làm hại người đó.

Kệ ngôn:

Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì
Nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn
Nuôi ý lực dưỡng tâm lành
Cắt dây kiết phược, phá thành mê si
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyễn thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

7. Kiên Nhẫn Ba-la-mật
Perfection of Forbearance – Khanti Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Candrakumara, Ngài thực hành hạnh Kiên Nhẫn Ba-la-mật. Ngài bị đánh gần chết nhiều lần, nhưng vẫn chịu đựng. Ðế-thích Sakkha cứu Ngài. Sau đó, Ngài được tôn vinh làm vua xứ Puppavati.

Kệ ngôn:

Ðức tu nhẫn nại vạn năng
Nuốt điều cay đắng nuôi phần tinh anh
Chông gai khéo tạo tâm thành
Xưa nay nguyện lớn hành trình gian nguy
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

8. Xả Tâm Ba-la-mật
Perfection of Equanimity – Upekkha Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Phạm-thiên Narada, Ngài thực hành hạnh Xả Tâm Ba-la-mật. Ngài thuyết phục được vua Angati về Chân Lý.

Kệ ngôn:

An nhiên hành xả giữa đời
Khen chê đặng thất khổ vui thường tình
Ðiều tâm giữ ý quân bình
Trong cơn bão loạn biết gìn chánh tri
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

9. Chân Thật Ba-la-mật
Perfection of Truthfulness – Sacca Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Vidhurapandita, Ngài thực hành hạnh Chân Thật Balamật. Ngài thuyết phục được Punnakayakkha khi người nầy cố gắng vô vọng để giết Ngài bằng cách đe dọa Ngài.

Kệ ngôn:

Thiện hiền chân thật không ngoa
Quí gìn lẽ thật như là bảo châu
Chân tâm ấy đạo nhiệm mầu
Nói làm nhất quán cho dù hiểm nguy
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

10. Bố Thí Ba-la-mật
Perfection of Generosity – Dana Parami

Trong một tiền kiếp khi Ðức Phật là Ngài Vessantara, Ngài thực hành hạnh Bố Thí Ba-la-mật. Ngài để lại gia tài mọi sở hữu, kể cả voi trắng, gia đình. Không thể hòa giải các xung đột, Ngài tình nguyện rời bỏ xứ sở để sống lưu vong. Ngài sống tại núi Vanktagiri chín tháng rưỡi. Sau đó, Ngài được mời về để tiếp tục làm vua.

Kệ ngôn:

Ðường tu bố thí đứng đầu
Vị tha là tánh, vô cầu là tâm
Không vì thương ghét sơ thân
Bàn tay ban bố nào phân biệt gì
Hy sinh ngoại vật tứ chi
Hoặc luôn mạng sống sá gì huyển thân
Phật xưa pháp độ vẹn toàn
Chúng con nguyện bước theo chân Ðại Từ

Đức Phật Thích Ca

http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=6536

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.