Văn Thỉnh Thập Nhị Cô Hồn

Phần Âm

Nhất tâm triệu thỉnh:
Kim ô tợ tiễn, ngọc thố như thoa,
tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ anh hồn nhi hà tại.
Sơ nhiệt danh hương,
sơ thân triệu thỉnh, tiến bạt hương linh,
tánh_____ huý _____ , nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,
lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Nhất tâm triệu thỉnh:
Viễn quan sơn hữu sắc,
cận thính thủy vô thanh,
xuân khứ hoa hoàn ngự,
nhân lai điểu bất kinh.
Tái nhiệt danh hương,
tái thân triệu thỉnh,
tiến bạt hương linh,
tánh ____ huý____ , nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn,
thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,
thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Nhất tâm triệu thỉnh:
Phù sanh như mộng,
huyễn chất phỉ kiên,
bất bằng ngã Phật chi từ,
hạt toại siêu thăng chi lộ.
Tam nhiệt danh hương,
tam thân triệu thỉnh,
tiến bạt hương linh,
tánh _____ huý _____ , nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,
thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,
thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Thỉnh Thập Nhị Loại Cô Hồn:

1/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Lụy triều đế chúa,
lịch đại hầu vương,
cửu trùng điện khuyết cao cư,
vạn lý sơn hà độc cứ.

Tây lai chiến hạm,
thiên niên vượng khí nga thâu,
bắc khứ loan dư,
ngũ quốc oan thanh vị đoạn.

Ô hô! đỗ quyên khiếu lạc đào hoa nguyệt,
huyết nhiễm chi đầu hận chánh trường.

Như thị tiền vương hậu bá chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,
lai lâm pháp hội,
thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

2/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Trúc đàn bái tướng,
kiến tiết phong hầu,
lực di kim đảnh thiên cân, thân tác trường thành vạn lý.

Sương hàn báo trướng,
đồ cần hãn mã chi lao,
phong tức lang yên, không phụ phàn long chi vọng.

Ô hô! tướng quân chiến mã kim hà tại,
dã thảo nhàn hoa mãn địa sầu.

Như thị anh hùng tướng soái chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,
lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

3/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Ngũ lăng tài tuấn, bách quận hiền lương,
tam niên thanh tiết vi quan, nhất phiến đan tâm báo chúa.

Nam châu bắc huyện, cửu ly tang tử chi hương, hải giác thiên nhai,
viễn táng bồng lai chi đảo.

Ô hô! hoạn huống tiêu tiêu tùy thệ thủy,
ly hồn yểu yểu cách Dương quan.

Như thị văn quan tể phụ chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,
lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

4/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Huỳnh môn tài tử, bạch ốc thư sanh,
thám hoa túc bộ văn lâm, xạ sách thân du cức viện.

Huỳnh đăng phi tán, tam niên đồ dụng công phu, thiết
nghiên ma xuyên, thập tải mạn thí tân khổ.

Ô hô! thất xích hồng la thư tánh tự,
nhất bôi hoàng thổ cái văn chương.

Như thị văn nhân cử tử chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,
lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

5/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Xuất trần thượng sĩ, phi tích cao tăng,
tinh tu ngũ giới tịnh nhân, phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

Hoàng hoa túy trúc, không đàm bí mật chân thuyên,
bạch cổ lê nô, đồ diễn khổ không diệu kệ.

Ô hô! kinh song lãnh tẩm tam canh nguyệt,
thiền thất hư minh bán dạ đăng.

Như thị tri y Thích tử chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,
lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

6/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Hoàng quan dã khách,
vũ phục tiên lưu,
đào nguyên động lý tu chân,
lãng uyển châu tiền dưỡng tánh.

Tam hoa cửu luyện,
thiên tào vị hứa tiêu danh, tứ đại vô thường,
địa phủ nan dung chuyển hạn.

Ô hô! lâm quán sương hàn đan táo lãnh,
tiêu đàn phong thảm hạnh hoa hy.

Như thị huyền môn đạo sĩ chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,
lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

7/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Giang hồ ky lữ,
nam bắc kinh thương,
đồ tài vạn lý du hành,
tích hóa thiên kim mậu dịch.

Phong ba bất trắc,
thân cao ngư phúc chi trung,
đồ lộ nan phòng,
mạng táng dương trường chi hiểm.

Ô hô! trệ phách bắc tùy vân ám ám,
khách hồn đông trục thủy du du.

Như thị tha hương khách lữ chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn,
thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,
thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

8/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Nhung y chiến sĩ, lâm trận kiện nhi,
hồng kỳ ảnh lý tranh hùng,
bạch nhẫn tòng trung địch mạng.

Cổ kim sơ chấn, thiếp thời phúc phá trường xuyên,
thắng bại tài phân, biến địa chi thương thủ toải.

Ô hô! mịch mịch hoàng sa văn qủy khốc,
mang mang bạch cốt thiểu nhân thâu.

Như thị trận vong binh tốt chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,
lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

9/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Hoài thai thập nguyệt,
tọa thảo tam triêu, sơ hân loan phụng hoà minh,
thứ vọng hùng bi hiệp mộng.

Phụng cung dục xướng,
cát hung chỉ tại phiến thời,
chương ngõa vị phân, mẫu tử giai quy trường dạ.

Ô hô! hoa chánh khai thời tao cấp vũ,
nguyệt đương minh xứ phúc ô vân.

Như thị huyết hồ sản nạn chi lưu, nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,
thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,
thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

10/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Nhung di man địch, ám á mang lung,
cần lao thất mạng dung nô, đố kỵ thương thân tỳ thiếp.

Khinh khi Tam bảo, tội khiên tích nhược hà sa,
ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

Ô hô! trường dạ mang mang hà nhật hiểu,
u quan ẩn ẩn bất tri xuân.

Như thị sân ngoan bội nghịch chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,
thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,
thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

11/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Cung vi mỹ nữ, khuê các giai nhân,
yên chi họa diện tranh nghiên, long xạ huân y cạnh tiếu.

Vân thâu vũ hiết, hồn tiêu kim cốc chi viên,
nguyệt khuyết hoa tàn, trường đoạn mã ngôi chi dịch.

Ô hô! tích nhật phong lưu đô bất kiến,
lục dương phương thảo độc lâu hàn.

Như thị quần thoa phụ nữ chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.
Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,
thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,
thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

12/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Cơ hàn cái giả, hình lục tù nhân,
ngộ thủy hỏa dĩ thương thân,
phùng hổ lang nhi thất mạng.

Huyền lương phục độc,
thiên kim oán khí trầm trầm, lôi kích nhai băng,
nhất điểm kinh hồn dạng dạng.

Ô hô! mộ vũ thanh yên hàn thước tháo,
thu phong hoàng diệp loạn nha phi.

Như thị thương vong hoạnh tử chi lưu,
nhất loại cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực, trượng bí mật ngôn,
thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội,
thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

13/ Nhất tâm triệu thỉnh:
Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,
Diện Nhiên sở thống,
bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,
y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,
trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,
gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Nhất tâm triệu thỉnh:
Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,
Diện Nhiên sở thống,
bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,
y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,
trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,
gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Nhất tâm triệu thỉnh:
Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn,
Diện Nhiên sở thống,
bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại,
y thảo phụ mộc, ly mỵ vọng lượng,
trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong,
gia thân quyến thuộc đẳng chúng.

Duy nguyện, thừa Tam bảo lực,
trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời,
lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lộ pháp thực.

Thượng lai triệu thỉnh dĩ quang lâm,
sở hữu điệp văn, cẩn đương tuyên độc.

This entry was posted in Thơ Văn. Bookmark the permalink.