Ðại Lễ Vu Lan 2015 Tại Chùa Hoa Nghiêm

Ðại Lễ Vu Lan 2015 Tại Chùa Hoa Nghiêm 1

Ðại Lễ Vu Lan 2015 Tại Chùa Hoa Nghiêm 2

Ðại Lễ Vu Lan 2015 Tại Chùa Hoa Nghiêm 3

Ðại Lễ Vu Lan 2015 Tại Chùa Hoa Nghiêm 4

Ðại Lễ Vu Lan 2015 Tại Chùa Hoa Nghiêm 5

Chú Tư Ghi Hình

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.