Văn Hóa Phật Giáo – Đường Về Xứ Phật – Tập VII

Sách này chỉ kính biếu, không bán!

Quý phật tử hay bạn đọc nào có nhu cầu thỉnh sách, xin vui lòng liên hệ

Ban kinh sách của TU VIỆN CHƠN NHƯ: ĐT: 066.3892911 (Tu viên Chơn Như) – 0988094445 (Hà Nội)

Email: chonnhu.info@gmail.com

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – Click on the link to down load the pdf file

Văn Hóa Phật Giáo – Đường Về Xứ Phật Tâp VII – Trưởng Lão Thích Thông Lạc

http://www.nguyenthuychonnhu.net/index.php/bdmn/185-kthkcg

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.