Kinh Quán Đảnh Tam Quy , Ngũ Giới , Đới Hộ Thần Chú

PHẬT NÓI KINH QUÁN ĐẢNH TAM QUI, NGŨ GIỚI, ĐỚI HỘ THẦN CHÚ

(THIỆN THẦN HỘ GIỚI)

Thầy Tam Tạng pháp sư, hiệu Bạch Thi Lê Mật Đa La người nước Tây Vực, qua nước Tàu, đời Đông Tấn (317-419) dịch ra chữ Nho.

Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Trích Khánh Anh Văn Sao
-o0o-

Tôi nghe như vầy: Hồi đó, đức Phật ở tại vườn của Cấp Cô Độc và rừng của Kỳ-đà, có cả ngàn hai trăm năm mươi Bí-xu, các vị Bồ-tát, chư Thiên, đại chúng, đồng đến pháp hội.

Bấy giờ, có một nhà Phạm Chí hiệu Lộc Đầu là người ở giới đạo phái khác, nay đến trước Phật, quỳ gối chấp tay, thưa rằng: “Kính đức Thế Tôn! Với danh đức Cù-đàm vang dội khắp xa mà tôi đã được nghe; nên mang tôi đến đây, cốt xin thụ tam qui và ngũ giới để cải tạo lại pháp thân, huệ mạng”

Phật dạy thụ tam qui ngũ giới rồi, Phạm Chí lại cầu thỉnh rằng: Bạch Thế Tôn! Tôi được nghe lâu rồi rằng đức Như Lai nói: “Nếu người giữ ngũ giới thì có 25 vị thiện thần, vị hộ trì giới pháp nên giới phải dõi theo, để phù hộ cho thiện nam, tín nữ ấy”.Nhưng tôi chưa được biết tên của mỗi vị Hộ giới thần, vậy cúi xin Phật kể rõ cả cho.

Phật bảo rằng: “Phạm Chí! Ta nay lược lại lời đã phú cho ngài Thiên Đế Thích, phái cả bốn vua Trời, khiến 25 vị Thiện thần để theo hộ giới và hộ các thiện tín. Vậy hãy nghe và hiểu quý danh hiệu cùng nhiệm vụ của các Thiện thần hộ giới, hộ người như dưới đây:

1) Thần Sát-sô Bí-sô Bì-dủ-tha-ni, chủ về hộ thần lánh tà trừ ác.

2) Thần Thâu-đa-lợi Thân-đà-ni, chủ về hộ lục căn khiến cho trọn vẹn.

3) Thần Bì-lâu Cha-na-ba, chủ về hộ trong bụng 5 tạng điều hòa.

4) Thần A-đà-long-ma-để, chủ về hộ huyết mạch khiến cho lưu thông.

5) Thần Bà-ra-hoàn Ni-hòa-bà, chủ về hộ ngón tay chơn không thương tổn.

(năm Thiện thần trên đều hộ giới bất sát sanh)

6) Thần Để-ma-a Bì-bà-đà, chủ về hộ ra vào qua lại an ninh.

7) Thần A-tu-thâu Bà-ra-đà, chủ về chỗ ăn uống thơm ngon.

8) Thần Bà-ra-ma Đản-hùng-thi, chủ về hộ ngủ, thức yên vui.

9) Thần Bà-la-môn Địa-bệ-đa, chủ về hộ chảû trúng thuốc trúng độc.

10) Thần Na-ma-ha Đa-da-xá, chủ về hộ không bị mù sương ác hại.

(năm Thiện trần trên đều hộ giới bất thâu đạo)

11) Thần Bụt-đà-tiên Đà-lâu-đa, chủ về hộ không làm đấu tranh khẩu thiệt.

12) Thần Bệ-xà-da Tẩu-đa-bà, chủ về hộ chẳng bị bịnh ôn ngược ác quỷ.

13) Thần Niết-đê-hê Đà-da-đa, chủ về hộ chẳng bị huyện quan làm khổ.

14) Thần A-lạ-ra Lại-đồ-da, chủ về hộ nhà vườn bốn phương khỏi hung ương.

15) Thần Ba-ra-na Bụt-đàm, chủ về hộ bình định cửa nhà tâm thần.

(năm Thiện Thần trên đều hộ giới bất tà dâm)

16) Thần A-đề Phạm-giả-san-đa, chủ về hộ chẳng bị quỷ mồ mả quấy phá.

17) Thần Nhân-đài-la Nhân-đài-la, chủ về hộ ngõ đàng trừ ác.

18) Thần A-già-phong Thi-bà-đa, chủ về hộ chẳng bị quỷ thần ngoài hại.

19) Thần Bụt-đàm-di Ma-đa-đà, chủ vềâ hộ chẳng bị bị tay nầy lửa nọ.

20) Thần Đa-lại-xoa Tam-mật-đà, chủ về hộ chẳng bị đạo tặc xâm loạn.

(năm Thiện thần trên đều hộ giới bất vọng ngữ)

21) Thần A-ma-ra Tư-đâu-hi, chủ về hộ vào núi không bị cọp sói hại.

22) Thần Na-ra-môn Xà-đâu-đế, chủ về hộ chẳng bị ma thương vong phá.

23) Thần Tát-bệ-ni Kiền-na-ba, chủ về hộ trừ ác điểu dã hồ kêu.

24) Thần Trà-bệ-đấu Tỳ-xá-la, chủ về hộ trừ chuột lớn làm quái.

25) Thần Già-ma-bi Na-xà-ni-khư, chủ về hộ chẳng bị điều chứa dữ chỗ kéo.

(năm Thiện thần trên đều hộ giới bất ẩm lửa)

Phật bảo: Nầy, Phạm Chí! Với 25 danh hiệu của Thiện Thần quán đảnh chương cú, nếu thiện nam, tín nữ đeo mang trên thân thể, thì tự nhiên, chẳng bị: tên, lao, súng, đạn của quân trận làm hại, chẳng bị quỷ thần La-sát đến gần nhiễu nhương hoặc đến nhà nuôi, bỏ thuốc độc, chẳng trúng; đi về ra vào, tiểu quỷ chẳng dám đến gần, đêm ngủ không ác mộng; với các: quan quyền, đạo tặc, nước, lửa, tai, quái, oán thù, âm mưu, khẩu thiệt cãi lộn thì ác ý đều dứt, đôi bên hòa giải, đều sanh lòng hiền, tự nhiên vui thuận; với yêu, tinh ma, mị, tà, nghịch, hung, tàn, ngoại đạo, ác thuật: bùa chú, thư ém, mộc tinh, thọ tinh, trùng độc, tinh linh, điểu thú quái gở, đến cả tà ác quỉ thần đều tránh né xa, chẳng dám gần bên thiện nam nữ ấy. Lại nữa, trai lành gái tín, có mang danh tự của các thiện thần giữ tam qui ngũ giới đây, thì nam nữ ấy có vào nơi núi rừng, khe suối, đồng hoang, đường hiểm thì tự nhiên bọn cướp chẳng dám hiện ra, sư tử cọp, sói, gấu, voi, trăn, rắn, cả đến độc trùng ác thú đều không dám ra làm hại! Vì có uy lực hộ thân, hộ giới của các vị Thiện Thần, và chính là nhờ có giới đức, đạo lực của thiện nam tín nữ đã phụng trì qui giới, nên được thiện thần a hộ, ác sự tiêu trừ.

Trái lại, như thiện tín nào chẳng chăm giữ nhớ, đến nỗi phạm: hoặc 1 giới, thì mất 5 vị Thần, hoặc 2 giới thì mất 10 vị Thần! Vì đã phá hủy mất “giới đức” rồi, còn gì đâu nữa mà thần hộ giữ cho?

Một người phạm giới giữa Luật tạng, tỷ như một kẻ bị cáo giữa tòa án, thì các Trạng sư còn gì biện hộ, để giữ gìn lý do cho? Vì bị cáo đã phạm pháp luật của nước nhà! Thiện tín phạm giới cũng thế, bởi đã hủy phạm giới pháp của Phật học.

Một thiện tín mà giữ trọn lành năm giới thì được cái danh dự là “Tịnh Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di” phản với nghĩa trên, thì bị gọi là “Xú cư sĩ nam nữ”! Cũng như một công dân mà giữ làm hết phận sự thì đặng khen là “lương dân”! Trái phạm bổn phận trên thì bị liệt vào hạng “bất lương”! Vậy đắc thất, tốt xấu là thế nào? Người biết suy xét, tự mình phải gắng!

Trình bày: Tịnh Quang
http://www.tangthuphathoc.net/kinhtang/06-kinhthienthanhogioi.htm

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.