Nghi Thức Thập Nhị Danh Lễ Sám Diệt Tội

(Chư Phật tử nghiêm tịnh thân tâm, quỳ, chấp tay cung kính. Chủ lễ nguyện hương.)

Hạ tải dưới dạng Word Doc

1/. Nguyện Hương

Nguyện đem lòng thành kính,
Gởi theo đám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác (1 lạy) o

2/. Kỳ Nguyện

(Riêng cho vị chủ lễ)

 

Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thường trú Tam Bảo, Điều ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho đệ tử ………… pháp danh ………….. phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, xa lìa khổ ách, tăng tiến Bồ đề, cùng tất cả chúng sanh đồng chứng vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

(Đứng dậy cấp hương lên lư rồi chấp tay đứng thẳng và niệm lớn)

3/. Tán Thán Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loài.
Quy y tròn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ,
Xưng dương cùng tán thán,
Ức kiếp không cùng tận. () o

4/. Quán Tưởng

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.
Đạo cảm thông không thể bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. o

5/. Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát.  (1 lạy) o

6/. Tán Lư Hương

Lư hương vừa bén chiên đàn,
Khói bay nghi ngút muôn vàn cõi xa,
Lòng con kính ngưỡng thiết tha,
Ngưỡng mong chư Phật thương mà chứng cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3lần) o

7/. Chú Đại Bi

Nam mô đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3lần) o

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt xâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hệ rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma ba lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3lần) o

Từ bi trí huệ độ quần sanh,
Hỷ xả thần thông cứu hữu tình.
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ:

Chí tâm đảnh lễ:

1/. Nam mô Đông Phương Giải Thoát, Chủ Thế Giới Hư Không Công Đức, Mục Tịnh Vô Cấu Vi Trần Đẳng, Đoan Chánh Công Đức Tướng, Quang Minh Hoa Ba Đầu Ma Diễm, Lưu Ly Quang Sắc, Bảo Thể Hương, Tối Thượng Hương, Diệu Cúng Dường, Chủng Chủng Diệu Thái Trang Nghiêm, Đảnh Kế Diệu Tướng, Vô Lượng Vô Biên, Nhựt Nguyệt Quang Minh, Nguyện Lực Trang Nghiêm, Biến Hóa Trang Nghiêm, Quảng Đại Trang Nghiêm, Pháp Giới Cao Thắng Vô Nhiễm Bảo Vương Như Lai. (1lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

2/. Nam mô Hào Tướng Thù Thắng Như Nhựt Nguyệt Quang Minh Diệm, Bảo Liên Hoa Quang Sắc Thân, Kiên Như Kim Cang Tỳ Lô Giá Na Vô Chướng Ngại Nhãn, Viên Mãn Thập Phương, Phóng Quang Phổ Chiếu Nhứt Thiết Phật Sát Tướng Vương Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

3/. Nam mô Nhứt Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

4/. Nam mô Nam Phương Thế Giới, Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai.      (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

5/. Nam mô Tây Phương Thế Giới Vô Cấu Nguyệt Tràng Tướng Vương Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

6/. Nam mô Bắc Phương Thế Giới, Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

7/. Nam mô Đông Nam Phương Thế Giới, Tác Đăng Minh Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

8/. Nam mô Tây Nam Phương Thế Giới, Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

9/. Nam mô Tây Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Quán Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

10/. Nam mô Đông Bắc Phương Thế Giới, Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

11/. Nam mô Hạ Phương Thế Giới, Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

12/. Nam mô Thượng Phương Thế Giới, Kim Quang Oai Đức Tướng Vương Như Lai. (1 lạy) o

Chí tâm đảnh lễ:

13/. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. (1 lạy) o

(tụng)

– Đức Phật bảo Di Lặc Bồ tát!

– Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào, phạm các tội Tứ trọng, Ngũ nghịch, Thập ác, phỉ báng Tam Bảo, hàng Tăng Ni phạm tội Tứ khí, bát khí, người ấy tội nặng, giả sử như đem cõi Diêm Phù Đề nầy, nghiền nát thành bụi nhỏ, mỗi hạt bụi là một kiếp tội, chỉ xưng lễ danh hiệu một vị Phật đầu tiên một lạy, thì bao nhiêu vi trần kiếp tội ấy đều được tiêu trừ. Huống chi ngày đêm đọc tụng, thọ trì nhớ niệm không quên, kẻ đó sẽ được công đức không thể nghĩ bàn.

– Lại nếu xưng lễ 12 danh hiệu của chư Phật trên đây, trong vòng mười ngày, sám hối tất cả các tội. Khuyến thỉnh chư Phật trụ thế và chuyển pháp luân, tùy hỷ tất cả công đức của tất cả chúng sanh, đem các căn lành mình tu, hồi hướng về giải thoát, hành trì như thế, sẽ diệt được tất cả tội, sẽ trừ được tất cả nghiệp chướng, sẽ được trang nghiêm đầy đủ Phật độ, sẽ được đầy đủ đức vô úy, đầy đủ tướng hảo, đầy đủ hạnh Bồ tát, quyến thuộc vây quanh, đầy đủ vô lượng tam muội, đầy đủ cõi Phật trang nghiêm như ý, cho đến đầy đủ quả báu tốt đẹp, đáng ưa thích của quả Vô Thượng Bồ đề.

– Bấy giờ đức Thế tôn liền nói kệ rằng:

Nếu có thiện nam tử
Cùng với thiện nữ nhơn,
Xưng lễ hiệu Phật trên.
Trong đời đời kiếp kiếp
Sẽ được mọi người yêu kính.

Tùy chỗ sanh ngôi vị,
Cao quý hơn tất cả.
Ánh sáng oai lực lớn.
Thành tựu đạo Bồ đề. (1 lạy) o

(Lễ tụng xong quỳ đọc bài văn ngũ sám sau đây)

Đệ tử …….. nay vì:
Bốn ân ba cõi,
Pháp giới chúng sanh,
Chí tâm sám hối:

1/. Quy mạng mười phương Phật.

Tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng,
Tam thánh cõi Cực Lạc.
Bát bộ chư Hiền, Thánh.
Thảy đều thấy biết con.

Đời nầy và đời trước,
Con tạo các nghiệp ác.
Thân tâm xin phát lồ,
Mình người được vô cấu. () o

Đệ tử ……….chí tâm khuyến thỉnh:

2/. Mười phương chư Phật, Thánh

Hiện tại thành đạo quả.
Con thỉnh chuyển pháp luân,
An vui cho chúng sanh.
Mười phương chư Phật, Thánh,
Sắp muốn nhập Niết Bàn.
Nay con đầu mặt lễ,
Xin trụ lâu nơi đời. () o

Đệ tử……… chí tâm tùy hỷ:

3/. Chư Phật trong ba đời,

Các Bồ tát Thanh Văn.
Bậc tu tập tam thừa,
Cho đến hàng Phàm phu,
Có bao nhiêu phước lành
Thí, Giới, Nhẫn, Tinh tấn,
Thiền định, Tịnh Trí huệ.

Nay con đều tùy hỷ. () o

Đệ tử……… chí tâm phát nguyện:

4/. Nguyện cùng các chúng sanh,

Đều phát lòng Bồ đề.
Xa lìa các phiền não,
Trọn nên nhất thiết trí,
Lại nguyện nay con tu,
Thập nhị danh lễ sám.
Tất cả các tội chướng.
Thảy đều được tiêu trừ. () o

Đệ tử ……..chí tâm hồi hướng:

5/. Xin đem công đức tu
Hạnh trì chú, niệm Phật.
Hồi hướng khắp chúng sanh,
Bốn ân cùng ba cõi
Đều xa lìa các khổ,
Thân tâm cùng thanh tịnh.
Sanh về cõi Cực Lạc,
Đồng tu Bồ tát hạnh
Thành tựu đại Bồ đề. () o

Thập nhị danh Như Lai sám hối diệt tội chơn ngôn:

– Um! Sạt va ban ba tá, vis phô tá, na ha na va ji ra da, xóa ha. Um! A rô lít, xóa ha. Um! Bơ ra ma ni đa nin, xóa ha. Um! Kít ta bà va, sát tê ri đê ri hùm. Kít ta ri kít, xóa ha. Um ! Sát ri dà da, á ri a ra dà, ma ha và ti tra da xóa ha. (7 lần)o

Chú Hộ thân:

– Úm xĩ rãm hùm. ( từ 15 phút cho tới 1 tiếng)

(Quỳ chắp tay cung kính phát nguyện:)

– Ngã kim phổ vị, tứ ân tam hữu, cập pháp giới chúng sanh. Cầu ư chư Phật, Nhứt thừa Vô Thượng, Bồ đề đạo cố, chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh, cầu sanh Cực Lạc.

Duy nguyện Từ phụ, A Di Đà Phật từ bi gia hộ, ai lân nhiếp hộ. (1 lạy) o

Tán Thán Phật

Thân Phật A Di Đà vàng rực rỡ,
Tuyệt vời xinh đẹp tướng trang nghiêm
Năm Tu Di uyển chuyển ngọc hào,
Bốn biển lớn biếc xanh liên mục.

Vô biên hóa Phật cùng Bồ tát,
Hiện đầy trong ánh diệu quang minh.
Nguyện lành bốn tám độ hàm linh,
Chín phẩm sen vàng sanh Cực Lạc.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ, Đại Bi A Di Đà Phật. (1 lạy) o

(Phật tử ngồi bán dà, bắt đầu lần chuỗi trì niệm)

Nam Mô A Di Đà Phật  (1 giờ hay nhiều hơn) o

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. ( 108 câu) o

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. ( 108 câu) o

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. ( 108 câu) o

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. ( 108 câu) o

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngã uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận, vô khổ tập diệc đạo, vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố. Bồ đề tát đỏa y bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y bát nhã ba la cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) o

Vãnh Sanh Quyết Định Chơn Ngôn:

Nam mô a di đa bà dạ,
Đa tha đà đa dạ, đa địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ,
A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế,
A di rị đa tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na,
Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) o

Phục Nguyện:

Cúi lạy mười Phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Hộ Pháp, thùy từ chứng minh gia hộ cho đệ tử tánh danh …… Pháp danh ……sanh ………tuổi ………. nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, bệnh căn thuyên giảm, bệnh nghiệp dứt trừ, sở cầu như ý, tăng tiến bồ đề, lâm chung chánh niệm, được vãng sanh Cực Lạc quốc.

Sám Thập Phương

Mười phương ba đời Phật,
A Di Đà Phật đệ nhất.
Chín phẩm độ chúng sanh,
Oai đức không cùng cực.

Con nay đại quy y,
Sám hối ba nghiệp tội.
Phàm được bao nhiêu phước thiện,
Con xin nguyện hồi hướng,

Nguyện cùng người niệm Phật,
Vãng sanh nước Cực Lạc.
Thấy Phật ngộ pháp tánh,
Phát tâm đại Bồ đề.

Đoạn vô biên phiền não,
Tu vô lượng pháp môn.
Thề nguyện độ chúng sanh,
Đồng trọn thành thành Phật đạo.

Hư không hữu tận,
Con nguyện vô cùng.
Hư không hữu tận,
Con nguyện vô cùng

Tình lẫn vô tình,
Đồng thành Phật đạo. () o

Hồi Hướng

Sám hối là hạnh tốt lành,

Bao nhiêu phước đức sẵn dành chúng sinh,
Nguyện cho tất cả hàm linh,
Sớm về cõi tịnh nghe kinh diệu huyền
Nguyện tiêu ba chướng não phiền,

Cầu chơn trí huệ phá xiềng vô minh.
Nguyện trừ tội chướng điêu linh,
Hạnh lành Bồ tát thường tinh tấn làm.
Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm

Hoa sen chín phẩm sẽ làm mẹ cha.
Hoa nở thấy Phật hiện ra,
Vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền.
Nguyện đem công đức hiện tiền,

Hướng về khắp cả các miền gần xa.
Con và cha mẹ, ông bà,
Chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. o

Tự Tam Quy:

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) o

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy) o

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lạy) o

– CHUNG –

http://www.tangthuphathoc.net/nghilepg/04-thapnhsamdanhsamdiettoi.htm

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.