Vượt Luân Hồi Vào Tịnh Độ

Ðường học Phật mênh mông nào ai tự hào quán triệt, nhưng khi ý thức Phật tại tâm mình, thì hiện pháp chẳng còn xa !

Nẻo về Như Lai Tạng lại chẳng lạ, chẳng thường duy cũng từ tâm phát khởi.

Nhân duyên khởi viết tập sách này, không ngoài ý thức mong rõ thấy con đường, mong thấy Như Lai tánh.

Thật vậy, đã bấy lâu rong ruổi trong đời trải qua bao thăng trầm thô tế, mà vẫn hoài trôi nổi si mê – con đường đi qua nào phải xa chánh pháp, nhưng sao lòng vẫn trĩu nặng chất tình xa!

Tình của người trong sáu nẻo!!

Trong sáu nẻo kia chỉ có một nẻo người, sao lại để tình người rơi vào khổ lụy!

Ðó vì biển động của tâm, không chống chỏi được pháp trần hữu lậu; nên biến động thành tình, tình vọng thức vô minh !

Niệm Phật chỉ là một trong muôn pháp, từ dòng sáng chân viên của chư Phật mà lưu xuất hóa thành. Và ngay đời này, pháp đó hiển lộ khởi sinh một cách nhiệm mầu; nhưng vẫn cụ thể rõ ràng, sinh động, năng dừng mọi vọng tưởng chúng sanh.

Người viết không biết tự nhân duyên bao giờ nay gặp được! Xin chân thành mến mộ kính ghi chia xẻ cùng tất cả bạn đường xa.

Thảng hoặc có chi khúc mắc trong văn ý, đó là do kiến thức của người viết hãy còn nông cạn, kính xin Quý vị thiện tri thức độc giả lượng tình mách bảo cho. Nhân cũng xin tri ân đến quý tác giả, dịch giả mà người viết đã mạn phép trích ghi sao lục.

Cuối cùng, nếu được duyên lành công đức chi từ nơi tác phẩm này, nguyện xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong pháp giới đều sanh về Tịnh độ.

Nam Mô A Di Ðà Phật

 TK. Thích Phổ HuânPháp Bảo tự năm 2003

http://www.niemphat.vn/2014/08/vuot-luan-hoi-vao-tinh-do/

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.