Tiếng chuông từ đâu tới?

Một hôm tiếng chuông ở một ngôi chùa lớn vang lên, Đức Phật hỏi ngài A nan:

– Tiếng chuông đến từ đâu?

– Từ chuông.

Đức Phật nói:

– Chuông? Nhưng nếu không có dùi chuông, thì làm sao có tiếng chuông?

A Nan vội vàng đính chính:

– Cái dùi, cái dùi!

– Cái dùi? Nếu không có khí, làm sao tiếng chuông có thể đến đây?

– Vâng? Dĩ nhiên! Nó đến từ không khí!

Đức Phật hỏi:

– Không khí?Nhưng trừ khi ông có lỗ tai, nếu không ông không thể nghe tiếng chuông.

– Vâng! Con cần có tai để nghe nó. Vậy nó đến từ tai con.

Đức Phật trả lời:

– Tai ông ư? Nếu ông không có ý thức, làm sao ông có thể biết tiếng chuông?

– ý thức của con tạo ra tiếng chuông.

– Ý thức của ông? Vậy thì, A Nam, nếu ông không có tâm, làm sao ông nghe tiếng chuông?

– Nó được tạo bởi tâm thôi.

1- Mọi vật đều do tâm tạo, đúng không?

2- Nếu bạn không có tâm, tiếng chuông đi đâu?

3- Tiếng chuông từ đâu tới?

Bình:

Chân sắc là vô niệm. Chân lý thì bất động. Danh và sắc, hiện ra và biến mất- những vật này không bao giờ tồn tại. Thời gian và không gian luôn luôn chuyển động. Thế giới của tên gọi là thế giới của những đối tượng. Thấy, nghe, ngửi, nói, hành động và suy nghĩ rõ ràng.

(Theo Giác Ngộ)

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.