Niệm Phật Giải Thoát Sanh Tử

Thích Nữ Tuệ Uyển

http://www.phatam.com/video/thich-nu-nhu-lan/niem-phat-giai-thoat-sanh-tu-video_881769ee6.html

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.