Chợt Tỉnh… Thương Mình – Học Và Hành

CHỢT TỈNH …THƯƠNG MÌNH

PHẬT ƠI !!!!
Học kỷ Phẩm Xá Lợi Phất được Ngài thọ ký
Thật lâu xa thành Phật hiệu Hoa Quang
Ngàn Kiếp kiếp đến giờ Bát Niết Bàn
Phật kế tiếp hiệu lại là Kiên Mãn

Đây là dạy ” Kiên trì phòng sanh tâm kiêu mạn “
Cư sỉ hậu sinh chớ hý luận mà chi
Ẩn cư sống thiền tránh khỏi thị phi
Gắng nhẫn nhẫn… hầu bào mòn tập khí

Nguyện học, học mãi.. .trau dồi yếu chỉ
Mỗi giờ qua thêm nghiền ngẫm tư duy
Trí tuệ Phật còn người báng với nghi
Nên Phật thuyết kinh MA HA BÁT NHÃ ***

Thế gian này bao người quên tự ngã ?
Ngẫm thương mình… ai cũng như ai
Chỉ bậc cao tăng thị tịch mới hiển bày
Ngôn ngữ văn chương nói dễ… hành rất khó !!!

****Xem Luận Đại Trí Độ, lý do Phật thuyết Kinh này

Huệ HươngKinh đã dạy Phật bao lời thọ ký
Muốn vào ngôi Chính Đẳng chẳng dễ dàng
Phải trải qua hằng sa kiếp gian nan
Tu dưỡng Pháp, cúng dường… hòng viên mãn

Kinh cũng dạy, nhiều Tỳ kheo kiêu mạn
Thọ ký rồi nhưng nghiệp qủa vẫn ghi
Mụn ghẻ…. mặt người, do ngã quên đi
Công tu tập, chút lơi là… tạp khí

Một chữ TU, gắng phải dùng huệ… trí
Từng sát na, chiêm nghiệm ngẫm… tư duy
Mỗi việc làm, lớn nhỏ phải nghĩ… suy
Tâm thanh thịnh, đừng nuông… mình giả lả

Sống vị tha, theo một từ HỶ XẢ
Trước lỗi mình, sẽ không trách cứ ai
Người nào ta, sai / đúng khó… diễn bày
Nông nổi đổ, lấy lại nguyên rất khó

Tỉnh… thương mình, Bát Nhã thuyền chờ đó…

tpHọc Và Hành

Cuộc sống bạn thể hiện tu hành bạn
Tầm ăn lá dâu, cốt nhả ra tơ.
Tạo áo đẹp, tô đời thêm óng ã !.
Tư duy là chuyển hoá mớ dâu kia !.
Tam Tuệ học, VĂN TƯ TU nhớ rõ.
Kinh điển nhiều, như kho chứa lá dâu
Tầm say mê ăn lá dâu, chuyển hoá !
Có một ngày Vô Sư Trí, loé ra
Tam tạng kinh điển, cũng chỉ dạy là:
Chánh niệm thường tránh xa điều ác
Mỗi hành vi, ý nghĩ, phải thiện lành !
Tâm ý cố giữ an nhiên, thanh tịnh
Đơn giản quá,
Hành chưa được
Phật Đà ơi
Con không bỏ cuộc đâu. !!

Viên An

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.