Đường Cứ Bước…

Mạt Pháp ở đâu ?
….Sao chỉ toàn cao nhân xuất hiện
….Để lại cho đời bao kinh sách luận bình
….Đủ Phước phần hàng hậu bối chúng sinh
….Từng chữ từng câu , tư duy chiêm nghiệm

Hỷ lạc trào dâng , Ơn Người xin tưởng niệm
Phật dạy Pháp vi diệu nghĩa thậm thâm
Diễn dịch công phu hẳn trải biết bao năm
Ân Đức ấy…. .xin khấu đầu bái lạy

Nguyện thực hành nương theo lời chú giải
Tinh tấn chuyên cần đạt đến mục tiêu
Chẳng bận tâm chi khi tuổi có xế chiều
Đường cứ bước… nợ tử sinh thu ngắn lại

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.