Của Ít Lòng Nhiều

Giới Thiệu

Bài pháp thoại Của Ít Lòng Nhiều do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Bằng cách nêu ra những thực trạng trong thực tế mà thời gian qua chính bản thân trải nghiệm, Đại đức Thích Phước Tiến nhận thấy nhiều người Phật tử từ ban sơ cho tới lâu năm có nhiều kiến thức lí luận sai sót hoặc hời hợt về việc cúng dường, bố thí, cúng chùa, làm từ thiện…Dẫn dụ ra câu chuyện bà cụ và ngọn đèn dầu trong A Xà Thế Vương Thọ Quyết Kinh, thầy muốn nhấn mạnh trong việc cúng dường thì quan trọng nhất là nơi tâm chứ không phải ở vật dâng cúng.

Vật cúng dường ít nhưng cái tâm phổ rộng lớn khắp, tâm chân thành, tâm cung kính mới là quan trọng. Đức Phật dạy cho người tại gia kiếm ra tiền thì chia thành bốn phần, trong đó có phần để cúng dường, giúp đỡ đối với cộng đồng. Song, trong việc đi làm phước, bố thí, từ thiện, người Phật tử cần phải có trí tuệ. “Từ bi đi liền với trí tuệ” thì việc thiện lành mới được tròn đầy viên mãn. Người tu phước nên hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, chẳng nên chỉ nghĩ đến mình thì phước báu đó được lan tỏa và nhân rộng lên, vì trong pháp giới chúng sanh có cả bản thân và pháp quyến thân tộc mình. Qua bài pháp thoại ngắn cũng một phần chia sẻ một góc nhỏ về đời sống của người xuất gia với những khó khăn đặc thù riêng.

Thích Phước Tiến

http://www.phatphapungdung.com/phap-am/cua-it-long-nhieu-thich-phuoc-tien/c17.html

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.