Lễ Tán Đấng Toàn Giác

(Kính mừng Phật Đản 2642)

Hai sáu bốn hai năm… từ muôn thuở
Lễ hội trang nghiêm lộng lẩy diễn ra
Điềm lành giáng hạ Thái Tử Sĩ Đạt Ta
Được tiên đoán ngày sau Bậc Toàn Giác…

Đức Phật lịch sử, môn tông dù khác
Vẫn cử hành chung ngày lễ Đản Sanh
“DUY NGÃ ĐỘC TÔN” lời dạy chí thành
Trong thiên hạ người người đều vướng mắc

Trí Bát Nhã siêu việt thay! “Tâm ghi khắc”
Bảy bước chân sen thị hiện an lành
Đường đến Đạo, Bát Chánh nguyện nghiệm hành
Dõng mãnh tinh tấn hầu đền ơn Công Đức

Bồ tát Hộ Minh hạ trần theo nguyện lực
Bất khả tư nghì vi diệu nhiệm mầu
Đãnh lễ Ngài lòng thành kính thẩm sâu
Hiến Dâng trọn niềm Kính Tin Bất động

Huệ Hương
Mùa Phật Đản 2642

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.