Hình Ảnh Bát Quan Trai Đạo Tràng Hoa Nghiêm Tại Chùa Ấn Quang Cairnlea

Dưới đây là một số hình ảnh do Cô Huộ Hiếu ghi lại bưổi lễ Bát Quang Trai của Đạo Tràng Hoa Nghiêm được tổ chức tại Chùa Ấn Quang ở Cairnlea Melbourne vào chung tuần tháng Hai năm Kỷ Hợi. Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn.

Cô Huộ Hiếu ghi hình

This entry was posted in Giáo Hội. Bookmark the permalink.