Kính Mừng Mùng Tám Tháng Hai

Mùng tám tháng hai làm sao quên được!
Ngày Phật xuất gia… đản sinh Đấng Đa Văn …
Đại đệ tử Anan … trong mười bậc Thánh Nhân,
Gặp nạn Ma Đăng Già để Phật thuyết giảng.

Bộ kinh Lăng Nghiêm, lấy Tánh làm căn bản
Thu thúc sáu căn, hiểu rõ luân hồi ….
Quả nghiệp báo … sinh thân khác mà thôi
Nơi tiền trần, tất cả tướng đều huyễn hoá

Như Lai tạng … Tâm Bồ đề, từ khoá.
Viên mãn khắp cùng, trùm chứa mười phương.
Liễu ngộ Chân Tâm, lời kính tán dương
THỦ LĂNG NGHIÊM, Pháp thật là hy hữu …

Vọng tưởng diệt … tu làm sao tích tụ
Giới luật trang nghiêm thanh tịnh phát sinh
Thương xót người đời còn mãi vô minh,
Nhờ Đức Đại Từ … khai thị bằng Tâm Chú.

Ngài Anan … vì sao sáng giữa bầu trời tinh tú,
Chắp tay sen đảnh lễ mừng… Khánh Đản

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.