Kính Mừng Phật Đản 2643

Kính bạch Đức Thế Tôn, con được học:
“Như Lai từ vô lượng kiếp lâu xa
Dục nhiễm, não phiền Ngài đã vượt ra
Bồ Tát trụ Niết Bàn… thần thông biến hoá”

Cõi Ta Bà, rằm tháng tư, trăng sáng tỏa,
Như Lại thị hiện thai mẹ… đản sanh.
Xuất thánh nhập phàm, thị hiện… điềm lành
Tuỳ thuận thế gian… ai suy lường được !

Thương chúng sinh mê mờ, Ngài ban Ân Phước,
Bảy bước sen vàng… DUY NGÃ ĐỘC TÔN.
Ban cam lồ, muôn loài hãy nghiệm… khôn
Đông, Tây, Nam, Bắc, Hạ, Thượng phương thọ ký.

Đạo nhiệm mầu… cội nguồn từ Hoa Chân lý
Chắp tay sen quy ngưỡng… bất tư nghì.
Rừng pháp tạng… nguyện luôn mãi thọ trì
Bạch Đấng Thiện Thệ… tín tâm con dâng trọn
Vesak về… khắp nơi nơi hân hoan mừng đón.

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.